เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  สมัครสมาชิก      


ผู้สนับสนุน น่ารักดอทคอม
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 58.9.190.66

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครงาน ดังนี้

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครงาน ดังนี้

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเข้าทำงานที่สถานีทดสอบยาสูบแม่โจ้ ฝ่ายใบยา
ตำแหน่งพนักงานระดับ 3 (ระดับควบ 3-5) อัตราเงินเดือน 8,610- 40,460 บาท โดยให้ได้รับเงินเดือน ชั้น 11 9,670 บาท ตามคุณวุฒิปริญญาตรี ดังรายละเอียดดังนี้
1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิชาการเกษตร 3 สังกัดกองดินและปุ๋ย
- ไม่จำกัดเพศ วุฒิปริญญาตรี สาขาปฐพีศาสตร์
2. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 3 สังกัดกองโรควิทยา
- ไม่จำกัดเพศ วุฒิปริญญาตรี ทางการเกษตร สาขาโรคพืช
3. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 3 สังกัดกองกีฎวิทยา
- ไม่จำกัดเพศ วุฒิปริญญาตรี ทางการเกษตร สาขากิฎวิทยา
ประเภทของผู้สมัคร
- พนักงานยาสูบประเภทประจำ (ยกเว้นพนักงานที่บรรจุจากนักเรียนฝึกหัดงาน โรงงานยาสูบ รุ่นที่ 5 ฝ่ายผลิต)
- ผู้มีคุณสมบัติตามคำสั่งที่ ท.110/2533 ข้อ 2 ที่ขึ้นทะเบียนไว้ (บุตรพนักงานยาสูบที่ถูกเลิกจ้างหย่อนสมรรถภาพหรือถึงแก่กรรม)
- ผู้มีคุณสมบัติตามคำสั่งที่ ท.110/2533 ข้อ 3 ที่ขึ้นทะเบียนไว้ (บุตรพนักงานยาสูบที่เกษียณอายุและไม่มีบุตรทำงานอยู่ในโรงงานยาสูบปัจจุบัน)
- ผู้มีคุณสมบัติตามคำสั่งที่ ท.110/2533 ข้อ 4 ที่ขึ้นทะเบียนไวด้ (บุตรพนักงานยาสูบที่มีอายุการงานไม่น้อยกว่า 30 ปี และไม่มีบุตรทำงานอยู่ในโรงงานยาสูบปัจจุบัน)
บุคคลภายนอก
- เพศหญิง ต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ และเพศชายต้องมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในรับเปิดรับสมัคร (เพศชายต้องพ้นพันธะทางการถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร) และเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดได้ในระเบียบว่าด้วยการรับสมัครงานของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานของพนักงานยาสูบ
ผู้สมัครทุกประเภทประสงค์จะสมัครติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2551 ระหว่างเวลา 08.00-11.00 น.และ 13.00-16.00 น.เว้นวันหยุดราชการ
สถานที่รับสมัครมีดังนี้
ส่วนภูมิภาค สำนักงานยาสูบเชียงราย สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ สถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ สำนักงานยาสูบแพร่ โรงอบใบยาเด่นชัย สำนักงานยาสูบสุโขทัย สำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์ สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ สำนักงานยาสูบหนองคาย สำนักงานยาสูบนครพนม
ส่วนกลาง กองบริหารกำลังคนและเงินเดือน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ชั้น1 ) ตึกอำนวยการ โรงงานยาสูบ สำนักงานใหญ่ ถ.พระราม 4 คลองเตย กทม.โทร.0 2229 1165 และ 0 2229 1839
ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบคนละ 30 บาท โดยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมสอบให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
- ใบปริญญาบัตร หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ต้นฉบับพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด - บัตรประจำตัวประชาชน ต้นฉบับ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
- ทะเบียนบ้านต้นฉบับ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
- หลักฐานการพ้นพันธะการถูกเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร ต้นฉบับ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
- หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการเปลียนชื่-สกุล (ถ้ามี) ต้นฉบับพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
วัน เวลา และสถานที่สอบ
โรงงานยาสูบจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกรวมทั้งวัน เวลา และสถานที่สอบในวันที่ 14 มกราคม 2551 ดังนี้
- ประกาศ ณ กองบริหารกำลังคนและเงินเดือน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ สำนักงานใหญ่ โรงงานยาสูบ กทม.หรือเปิดดูได้ที่ www.thaitobacco.or.th ในวันถัดไป
- ประกาศ ณ สำนักงานยาสูบส่วนภูมิภาค 8 แห่ง สถานีทดสอบยาสูบแม่โจ้ และโรงอบใบยาเด่นชัด
เงื่นไข
- ผู้สอบคัดเลือกได้และได้รับการจ้างบรรจุเป็นพนักงานยาสูบแล้ว จะต้องปฏิบัติงานในตำแหน่งตามสายงานนั้น ๆ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจะขอโอนย้ายไปปฏิบัติงานอื่นได้ เว้นแต่กรณีสอบคัดเลือกได้
- ถ้าโรงงานยาสูบหรือหน่วยงานใด ๆ ในสังกัดต้องย้ายไปตั้งในสถานที่อื่น ผู้ได้รับการคัดเลือกลาจ้างเป็นพนักงานจะต้อตกลงยินยอมทำสัญญาผู้พันที่จะย้ายไปทำงานในสถานที่ใหม่ โดยไม่เรียกร้อนสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น
- ในกรณีที่ผู้สอบได้เป็นพนักงานยาสูบประเภทประจำ และได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างเดินสูงกว่าวุฒิที่กำหนด ก็ให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม แต่ต้องไม่เกินอัตราชั้นสูงสุดของตำแหน่งที่จ้าง ถ้ามีระดับตำแหน่งที่จ้าง ถ้ามีระดับตำแหน่งและ/หรือเงินเดือน หรือค่าจ้างสูงกว่าอัตราขั้นต่ำสูงสุดของพนักงานระดับ 3 จะต้องยินยอมลดเงินเดือน และระดับตำแหน่งลงมา โดยไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น
- พนักงานยาสูบประเภทประจำที่สอบผ่านการคัดเลือก และได้รับการจ้างบรรจุไม่มีสิทธิเบิกค่ามช้จ่ายในการเดินทาง และค่าเช่าบ้านสำหรับการจ้างและบรรจุในครั้งนี้

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=3529

ประกาศหางาน : โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง    วันที่ : 30 Dec 2007 00:56สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ทำอาหาร เกมทําอาหาร