เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  สมัครสมาชิก      


DVD UP 2 U
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 58.9.201.50

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

กรมพัฒนาชุมชน เปิดสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการ นักพัฒนาชุมชน 30 อัตรา

กรมพัฒนาชุมชน เปิดสอบนักพัฒนาชุมชน บรรจุ 30 อัตรา
ด้วย สำนักงาน ก.พ. ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.2/3300 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 ของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 070 8.4/ว 15 ลงวันที่ 9 กันยายน 2535 เรื่อง หลักสูตร วิธีการสอบแ ข่งขันและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในต ำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น และการยก เลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 070 8.4/ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2539 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหล ักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ซึ่งออกตามความในมาตรา 48 แห่งพระร าชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 จึงประกาศรับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ดังนี้

ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 3 จำนวน 30 อัตรา เงินเดือน 7,630 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

- เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. แล้ว สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา

- ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

ลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติ

จะต้องปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ/กิ่งอำเภอ (ส่วนภูมิภาค) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติงานร่วมกับผู้นำ ประสานงานกับกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน หมู่บ้าน ตำบล องค์กรเครือข่ายอื่น ๆ รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ชุมชน จัดทำแผนงานโครงการ ส่งเสริมการบริหาร จัดการชุมชน สนองตอบนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน ตลอดจนภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการขับเคลื่อนและเอื้ออำนวยให้เกิดกระบวนการพัฒนาชุมชน ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน หรืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11-29 มิถุนายน 2550 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิด เว็บไซต์ http://cdd.go.th หรือ htpp://www.ccd.go.th หัวข้อ ''รับสมัครสอบแข่งขันนักพัฒนาชุมชน 3 ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

2. กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะออกเลขประจำตัวสอบและแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

3. พิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 2 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

4. นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2550 ภายในเวลาทำการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 130 บาท ซึ่งประกอบด้วย

1. ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 100 บาท

2. ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการอินเตอร์ เน็ต จำนวน 30 บาท ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1x1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน แล้วนำไปยื่นในวันสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ผู้สมัครสอบ สมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จอาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137

ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมการพัฒนาชุมชนจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่รับคืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบเลือกสถานที่สอบได้เพียง 1 แห่ง และเมื่อเลือกแล้วจะขอเปลี่ยนแปลงไม่ได้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ

กรมการพัฒนาชุมชนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 ทางเว็บไซต์ http://job.cdd.go.th หรือ http://www.ccd.go.th หัวข้อ ''การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ'' ในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 3 สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน แยกเป็น 2 ภาค ดังนี้

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 200 คะแนน

ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความคิดเห็น และการวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน กฎหมาย ระเบียบ นโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน เหตุการณ์ปัจจุบัน

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดให้ทดสอบภาคความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน แล้วจึงให้ผู้ผ่านการทดสอบเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ต่อไป

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน

จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วุฒิภาวะทางอารมณ์ เป็นต้น

หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน

2. ใบสมัคร

3. สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาระเบียนแสดง ผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็น

ผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบ

4. สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.

ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครจริง โดยให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า ''สำเนาถูกต้อง'' ลงชื่อ ลงวันที่ และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสารทุกฉบับ

เอกสารในข้อ 1., 2. และ 3. ให้บรรจุใส่ซองขนาด A4 ระบุชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวสอบ เลขประจำตัวประชาชน และรายการเอกสารที่บรรจุในซองไว้ที่หน้าซอง ด้วย

เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ใช้คะแนนรวมของภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวม ภาค ข. และภาค ค. สูงสุดลงมาตามลำดับ กรณีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบแข่งขันได้ที่มีคะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

การประกาศผลการสอบแข่งขันและการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

กรมการพัฒนาชุมชนจะประกาศผลการสอบแข่งขันได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทางเว็บไซต์ http://job.cdd.go.th หรือ http://www.cdd.go.th หัวข้อ ''การประกาศผลการสอบแข่งขันได้'' ในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 3 สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน โดยบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันในตำแหน่งอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

การบรรจุแต่งตั้ง

1. ผู้ที่สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 3 สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

2. ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างในส่วนราชการอื่น บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ก็จะใช้บรรจุในส่วนราชการอื่นได้ด้วย

กรมการพัฒนาชุมชนไม่ประสงค์จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐทุกประเภทไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=1068

ประกาศหางาน : กรมพัฒนาชุมชน    วันที่ : 23 Jun 2007 06:22สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ทำอาหาร เกมทําอาหาร