เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


เกมส์ เกม game games เกมส์ออนไลน์
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 125.25.82.61

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการผลิตสื่อและพิมพ์เอกสาร

ประกาศศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการผลิตสื่อและพิมพ์เอกสาร
------------------------------------------

ด้วย ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างบริการผลิตสื่อและพิมพ์เอกสาร เพื่อปฏิบัติราชการที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สำหรับการจ้างเหมาดังกล่าวสามารถดำเนินการได้โดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๙ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง รายละเอียดการจ้างเหมาบริการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้รับจ้าง
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
๓. จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
๔. มีความสามารถและมีความประพฤติเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๕. ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ ของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะของผู้รับจ้าง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
๓. การรับสมัครสอบ
๓.๑ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ๙๙ หมู่ ๓ ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๔๐ โทร (๐๒) ๕๙๘ ๑๓๙๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๐-๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา
ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบด้วยลายมือตนเอง ให้ถูกต้อง และครบถ้วน มิฉะนั้น ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด อาจไม่รับสมัครสอบ
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ (ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารหลักฐานตัวจริงมาด้วย เพื่อประกอบการตรวจสอบหลักฐาน)
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑.๕x๒ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดสมัคร) จำนวน ๓ รูป
(๒) สำเนาปริญญาบัตร หรือใบประกาศนียบัตร และสำเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) ที่แสดงหรือระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวนอย่าละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องระบุวันที่สำเร็จการศึกษาไว้ด้วย และต้องสำเร็จภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิ) ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.๔๓) ใบสำคัญทหารกองหนุน (สด.๘) (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า รับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย
๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร
๔.๑ ผู้สมัครสอบ จะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้รับจ้างและการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔
๔.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามประกาศนี้ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการรับสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศดังกล่าว ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
๔.๓ สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบเพื่อจ้างเหมาบริการฯ ได้ ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามหนังสือ กรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๑๐ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๘ โดยอนุโลม
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา และจะทำการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา
๖. หลักเกณฑ์การตัดสิน
๑. ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแกนนในการประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
๒. การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
๗. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และทาง www.probation.go.th
๘. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องทำสัญญาจ้างตามที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกำหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อและพิมพ์เอกสาร
รายละเอียดการผลิตสื่อและสิ่งพิมพ์
ขอบเขตของความรับผิดชอบ
รับ - ส่ง เอกสารทางราชการ ลงทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือราชการ ร่าง - โต้ตอบ หนังสือราชการ จัดเก็บ ค้นหนังสือ ช่วยเหลืองานธุรการทั่วไป จัดทำบัตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ตรวจสอบวันลา ลงประวัติข้อมูลบุคคล จัดเก็บ พิมพ์/คัดสำเนา ค้นหาและติดตามเรื่องเบิกจ่ายวัสดุเครื่องใช้ของหน่วยงาน ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ จัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เวียนมติคณะรัฐมนตรี กฎระเบียบและคำสั่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานบุคคลเบื้องต้น งานพัสดุและการเงิน และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสัญญา
๑) ขณะปฏิบัติงานให้ผู้รับจ้างสวมใส่ชุดทำงานที่สุภาพเรียบร้อยและติดป้ายชื่อตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
๒) ช่วงเวลาในการปฏิบัติงาน ๐๘.๓๐-๑๗.๓๐ น. (หยุดพักกลางวันเวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.) ของทุกวันทำการ ผู้รับจ้างจะต้องอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบตลอดเวลาปฏิบัติงาน ซึ่งผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างสามารถเรียกไปปฏิบัติงานเมื่อใดก็ได้
๓) ผู้รับจ้างต้องรักษาความลับของทางราชการ
๔) การส่งมอบงาน นับแต่วันทำสัญญา ให้ส่งมอบงานทุก ๆ สิ้นเดือน โดยผู้รับจ้างต้องรายงานผลการปฏิบัติงานในเดือนนั้น ๆ หรือในงวดนั้น ๆ ให้ครบถ้วน
๕) ให้ถือว่าผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรรรมการตรวจรับการจ้างและผู้ควบคุมงาน เป็นผู้แทนของผู้ว่าจ้าง
คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
๑. จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
๒. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
๓. มีความสามารถและมีความประพฤติเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

สมรรถนะ คะแนน วิธีการประเมิน
การประมินสมรรถนะ
วัดความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิคภาพอย่างอื่น เป็นต้น
๑๐๐
- สอบสัมภาษณ์
- วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.


หมายเหตุ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จะทำการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา

อัตราว่าง ๒ อัตรา
สถานที่ปฏิบัติ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ระยะเวลาการจ้าง (๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)
อัตราค่าตอบแทน ๗,๐๑๐ บาท

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=22896

ประกาศหางาน : ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา ฯ    วันที่ : 21 Jun 2011 05:18สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ เกม ออนไลน์ เล่นได้ทุกวันมันส์ได้ทุกเกมส์