แหล่งรวมเกมส์ออนไลนน์ ที่ใหญ่ที่สุด พร้อมจะมันส์กันแล้ว Click เลย
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


DVD UP 2 U
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 125.25.73.125

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง

กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง

1. นิติกร กลุ่มงานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่
- วุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel และ Internet
ผู้ประสงค์จะสมัคร รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 2 ชั้น 2 กรมสุขภาพจิต ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 กันยายน 2553 ภาคเช้าเวลา 09.00-11.30 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-15.30 น.
2. นักวิชาการเผยแพร่
- วุฒิปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ หรือทางการศึกษาและการจัดการ
- มีประสบการณ์การทำงานด้านนิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชน
- มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวกับการตัดต่อภาพและวิดีโอ อาทิ Permiere, Photoshop
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
- มีความสามารถในการแปลงนโยบายและการจับประเด็น มีความรู้สามารถร่างหนังสือโต้ตอบ
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี สามารถศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี สามารถใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
- สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ความสามารถในการวิเคราะห์แผนงาน งบประมาณ และติดตามประเมินผล
สนใจรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 กันยายน 2553 ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักสุขภาพจิตสังคม กรมสุขภาพจิต จ.นนทบุรี โทร.0-2590-8570
4. พนักงานขับรถยนต์
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- มีความสามารถในการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้นได้
สนใจรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กันยายน 2553 ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักสุขภาพจิตสังคม กรมสุขภาพจิต จ.นนทบุรี โทร.0-2590-8570
เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
- สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
- ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
- ใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ
- รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้วครึ่ง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ จำนวน 1 รูป
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
- ใบสำคัญทางการทหาร (กรณีเพศชาย)
5. นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ อ.เมือง จ.สงขลา (เป็นข้าราชการ)
- วุฒิปริญญาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมจากแพทยสภา และได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์ของแพทยสภา
ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ อ.เมือง จ.สงขลา ตั้งแต่วันที่ 20-24 กันยายน 2553 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7431-7400
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
- สำเนาปริญญาบัตร สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก หรือหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ อย่างละ 2 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในก่อนวันปิดรับสมัครคัดเลือก คือวันที่ 24 กันยายน 2553
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ ระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
- สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรมจากแพทยสภา และสำเนาวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์จากแพทยสภา อย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทหารกองเกิน สด.9 (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) อย่างละ 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=19655

ประกาศหางาน : กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต    วันที่ : 23 Sep 2010 06:15สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์แต่งตัว เกมแต่งตัว เกมส์แต่งตัวตุ๊กตา เกมแต่งตัวตุ๊กตา