เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


DVD UP 2 U
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 125.25.230.59

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

เทศบาลตำบลลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล

เทศบาลตำบลลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 23 ตำแหน่ง 23 อัตรา

เทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ จะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 23 ตำแหน่ง 23 อัตรา
อาศัยอำนาจตามประกาศของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 42 ) พ.ศ. 2549 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
1.1 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ 1
(1) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
(2) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
(3) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ป้องกัน ฯ ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
(4) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทศกิจ ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
(5) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
(6) ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
(7) ตำแหน่ง ช่างเขียนแบบ ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
1.2 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ 2
(1) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียน ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
(2) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
(3) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
(4) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
1.3 ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นระดับ 3
(1) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
(2) ตำแหน่ง บุคลากร ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
(3) ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
(4) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
(5) ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
(6) ตำแหน่ง สถาปนิก ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
(7) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฯ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
(8) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
(9) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
(10) ตำแหน่ง สัตวแพทย์ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
(11) ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
(12) ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบแข่งขัน ดังต่อไปนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 เมษายน 2549 ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4)ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
(5)ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด
(6)ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายอื่น
(7)ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(8)ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9)ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(12) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือตามกฎหมายอื่น
(14) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ซึ่งขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 2.1 คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์การพิจารณายกเว้นให้สามารถเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลสามัญได้ ในกรณีดังนี้
1) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตาม (7) (9) (10) หรือ (14)
2)ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตาม (11) หรือ (12) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสองปีแล้ว
และมิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่
3) ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตาม (13) ซึ่งได้ออกจากงานหรือราชการเกินสามปีแล้ว และมิใช่กรณีออกเพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่
การพิจารณายกเว้นการขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามดังกล่าว เทศบาลตำบลลำปลายมาศ อาจพิจารณาถึงความจำเป็นและประโยชน์ของทางราชการที่จะได้รับโดยเสนอความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ในการประชุมปรึกษายกเว้นคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามดังกล่าว จะต้องได้คะแนนเสียงสี่ในห้าของจำนวนกรรมการในที่ประชุมและการลงมติให้กระทำโดยลับ สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0904/ว 9 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2510 หนังสือสำนักงาน ก.ท. ด่วนมากที่ มท 0311 /ว 5626 ลงวันที่ 23 มกราคม 2551 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบแข่งขัน
ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสอบ และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่เทศบาลตำบลลำปลายมาศกำหนดแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบนี้
3. เงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร
คุณวุฒิปริญญาตรี จะได้รับเงินเดือน 7,940 บาท
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จะได้รับเงินเดือน 7,100 บาท
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะได้รับเงินเดือน 5,760 บาท
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน
กำหนดการรับสมัครสนามแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขัน
ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบด้วยลายมือตนเองและยื่น
ใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน
6 เดือน จำนวน 3 รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่สมัครหลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา ถูกต้อง
อย่างละ 1 ฉบับ
3) หนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ฉบับจริง) ปริญญาบัตร (ฉบับจริง) และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) (ฉบับจริง) กรณีหลักฐานทางการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศให้แนบฉบับที่แปลเป็นภาษาไทย พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
4) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ท. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2526)
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนาเอกสารอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) ให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองตนเอง สามารถสมัครได้คนละ 1 ตำแหน่ง ถ้าสมัครเกิน 1 ตำแหน่ง คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและอนุญาตให้เข้าสอบแข่งขันได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
6. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน
ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ดังนี้
6.1 ตำแหน่งระดับ 1 ตำแหน่งละ 100 บาท
6.2 ตำแหน่งระดับ 2 ตำแหน่งละ 100 บาท
6.3 ตำแหน่งระดับ 3 ตำแหน่งละ 200 บาท
ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมดเนื่องจากมีการทุจริต หรือส่อไปในทางทุจริต ให้จ่ายคืนค่าธรรมเนียมสอบให้กับผู้สมัครสอบที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นได้
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตารางสอบ สถานที่สอบ และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบ
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ตารางสอบ สถานที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลำปลายมาศ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด แลตรวจสอบผ่านเว็บไซด์ www.lamplaimat.ob.tc
8. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
หลักสูตรการสอบแข่งขันแบ่งเป็น 2 ภาค คือ
7.1 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) คะแนนเต็ม 200 คะแนน ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ในมาตรฐาน โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย)
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) คะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยวิธีการสัมภาษณ์
และหรือภาคปฏิบัติตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะเป็นผู้มีสิทธิสอบในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) และต้องได้คะแนนในภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ด้วย
10. การประกาศผลการสอบแข่งขัน
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงเก่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
11. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิกเว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปแล้วก่อนมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่ ให้ถือว่าผู้นั้นยังมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่บัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นมีอายุครบที่ประกาศ หรือวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้วแต่กรณี
12. การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ผู้ที่สอบแข่งขันได้ จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงในตำแหน่งที่กำหนดในประกาศ
รับสมัคร โดยต้องดำรงตำแหน่งในเทศบาลตำบลลำปลายมาศ อย่างน้อย 2 ปี จึงจะสามารถโอน (ย้าย) ไปดำรงตำแหน่ง ณ ที่แห่งอื่นได้ เว้นแต่เมื่อผ่านทดลองปฏิบัติราชการแล้ว และมีเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งคณะกรรมการพนักงานเทศบาลอาจพิจารณาให้โอน (ย้าย) ได้ตามที่เห็นสมควร และไม่อนุญาตให้เทศบาลอื่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือ ส่วนราชการอื่น ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันไปบรรจุแต่งตั้งเว้นแต่มีระเบียบหรือหนังสือจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดให้ดำเนินการเป็นอย่างอื่น
ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=19242

ประกาศหางาน : เทศบาลตำบลลำปลายมาศ    วันที่ : 24 Aug 2010 06:25สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ เกม ออนไลน์ เล่นได้ทุกวันมันส์ได้ทุกเกมส์