เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


พุทธทาสศึกษา:ศึกษาเพื่อสืบสานปณิธาน...พุทธทาส
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 113.53.213.253

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัคร พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2553

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 1/2553
-----------------------------------
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 40 อัตรา อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังรายละเอียดต่อไปนี้


1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.2 อาจารย์สาขาวิชาวัดและประเมินผลการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.3 อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.4 อาจารย์สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.5 อาจารย์สาขาวิชาบริหารการศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.6 อาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา แขนงนาฏศิลป์ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.7 อาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.8 อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.9 อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.10 อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.11 อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.12 อาจารย์สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.13 อาจารย์สาขาวิชาอังกฤษ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.14 อาจารย์สาขาวิชานาฏยศิลป์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.15 อาจารย์สาขาวิชาดนตรี สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.16 อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.17 อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.18 อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
1.19 อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวน 2 อัตรา
1.20 อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 2 อัตรา
1.21 อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา
1.22 อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 2 อัตรา
1.23 นักวิชาการ ระดับ 3 ประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดขอนแก่น (ดอนบม) จำนวน 1 อัตรา
1.24 นักวิชาการ ระดับ 3 ประจำศูนย์ประสานงาน กศ.พ./ศูนย์ขอนแก่น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา
1.25 นิติกร ระดับ 3 ประจำงานนิติการ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา
1.26 นักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ระดับ 3 ประจำศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ (U.B.I.) จำนวน 1 อัตรา
1.27 สถาปนิก ระดับ 3 ประจำงานก่อสร้าง สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา
1.28 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 ประจำสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา
1.29 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 ประจำงานบริหารงานบุคคล สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา
1.30 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 ประจำงานบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา
1.31 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 ประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดขอนแก่น (ดอนบม) จำนวน 1 อัตรา
1.32 เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 2 ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา
1.33 เจ้าพนักงานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ระดับ 2 ประจำศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
1.34 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 1 ประจำศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ (U.B.I.) จำนวน 1 อัตรา 1.35 เจ้าหน้าที่เอกสาร ระดับ 1 (งบเฉพาะกิจ) สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
1.36 นักการ ระดับ 1 ประจำศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดขอนแก่น (ดอนบม) จำนวน 1 อัตรา
1.37 คนสวน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 / 2553

ประกาศลงวันที่ 29 เมษายน 2553
รับสมัคร 3 – 14 พฤษภาคม 2553 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 17 พฤษภาคม 2553
สอบข้อเขียน 20 พฤษภาคม 2553
ประกาศผลสอบข้อเขียน 24 พฤษภาคม 2553
สอบสัมภาษณ์ 27 พฤษภาคม 2553
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 1 มิถุนายน 2553
รายงานตัวและปฏิบัติงาน 3 มิถุนายน 2553

อ่านประกาศ และตรวจสอบคุณสมบัติ : http://jobs.narak.com/document/jobs_530504_3.pdf
ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=17463

ประกาศหางาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย    วันที่ : 4 May 2010 23:03สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ เกม ออนไลน์ เล่นได้ทุกวันมันส์ได้ทุกเกมส์