เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


DVD UP 2 U
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 118.172.192.94

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

มทร.รัตนโกสินทร์ รับสมัครสมัครอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 11 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครสมัครอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 11 อัตรา


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 11 อัตรา
1. อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 3 อัตรา
- วุฒิปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศว กรรมเครื่องกล) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
- วุฒิปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เน้นการเรียนในแผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)
- สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- เป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกลระดับภาคี วิศวกรเป็นอย่างน้อย
- มีผลงานวิจัยเสนอภายในประเทศ หรือต่างประเทศอย่างน้อย 2 ฉบับ ต้องไม่ใช่ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษา
2. อาจารย์ วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.30 เน้นการเรียนในแผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)
- สำเร็จการศึกษาปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.75
- กรณีที่คุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้พิจารณาคุณสมบัติเพิ่มเติมจากหัวข้อความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ต้องการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรให้ มีสิทธิสมัคร
- มีประสบการณ์ด้านการสอนอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
- อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเขียนแบบเครื่องกล (Mechanical Engineering Drawing), วิชากลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics), วิชากลศาสตร์วัสดุ (Me-chanics of Materieals), วิชาออกแบบเครื่องจักรกล (Mechanical Design), วิชาการทำความเย็น (Re-frigeration), วิชาระเบียบวิธีการคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับงานวิศวกรรม (Numerical Method for En-gineering), วิชาถ่ายเทความร้อน (Heat Transfer), วิชาการสั่นสะเทือนทางกล (Mechanical Vibration), วิชาวิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering), วิชาวิศวกรรมโรงงานผลิตกำลัง (Power Plant En-gineering), วิชาเครื่องยนต์สัปดาปภายใน (Internal Combustion Engines), วิชากลศาสตร์เครื่องจักรกล (Mechanics of Machinery)
- มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลอย่างน้อย 2 ปี เช่น การออกแบบและคำนวณ การควบคุมการสร้างหรือการผลิต การตรวจสอบ ตลอดจนการอำนวยการใช้ (เป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกลระดับภาคีวิศวกรเป็นอย่างน้อย)
3. อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 3 อัตรา
- วุฒิปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
- วุฒิปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าสื่อสาร) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็ก ทรอนิกส์) และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วัดคุมและควบคุม) เน้นการเรียนในแผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)
- วุฒิปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง หรือ แขนงไฟฟ้าสื่อสาร ระดับภาคีวิศวกรเป็นอย่างน้อย
- มีผลงานวิจัยเสนอภายในประเทศหรือต่างประเทศอย่างน้อย 2 ฉบับ ต้องไม่ใช่ผลงานที่เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษา
4. อาจารย์ วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าสื่อสาร) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วัดคุมและควบคุม) และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.30 เน้นการเรียนในแผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)
- วุฒิปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.75
- กรณีที่คุณสมบัติในข้อ 1 และ 2 ไม่เป็นไปตามที่กำหนด ให้พิจารณาคุณสมบัติเพิ่มเติมจากหัวข้อ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ต้องการ ข้อใดข้อหนึ่ง และ/หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นควรให้มีสิทธิสมัคร
- มีประสบการณ์ด้านการสอนอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป ในรายวิชาของสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าดังต่อไปนี้ (เป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลังระดับภาคีวิศวกรเป็นอย่างน้อย)ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่ต้องการ
- อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง การบริหารการใช้พลังงานไฟฟ้า เครื่องจักรกลไฟฟ้า การออกแบบระบบไฟฟ้า วิศวกรรมส่องสว่าง วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง โรงจักรไฟฟ้าแบบสถานีย่อย การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
5. อาจารย์ วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิศวกรรมโยธา
- วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และมีผลการศึกษา สะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.30 เน้นการเรียนในแผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และมีผลการศึกษาสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.75
ติดต่อขอรับใบสมัครและยี่นใบสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 96 ม.3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2553 เว้นวันหยุดราชการ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2889-4065 หรือที่เว็บไซต์ http://hr.rmutr.ac.th และ www.rmutr. ac.th
เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี 3 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
4. สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิหรือสำเนาปริญญา บัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งที่รับสมัครอย่างละ 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=17358

ประกาศหางาน : มทร.รัตนโกสินทร์    วันที่ : 28 Apr 2010 06:34สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์แต่งตัว เกมแต่งตัว เกมส์แต่งตัวตุ๊กตา เกมแต่งตัวตุ๊กตา