เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


เกมส์ เกม game games เกมส์ออนไลน์
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 125.25.211.231

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด รับสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด

เรื่อง การรับสมัครการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้

เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

------------------------------

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด จะดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๔ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๑๓ อัตรา คือ

(๑) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา

(๒) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน จำนวน ๑ อัตรา

(๓) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา

(๔) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน ๑ อัตรา

(๕) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน ๑ อัตรา

(๖) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ จำนวน ๑ อัตรา

(๗) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา

(๘) ตำแหน่งผู้ช่วยบุคลากร จำนวน ๑ อัตรา

(๙) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

(๑๐) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ อัตรา

(๑๑) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน ๑ อัตรา

(๑๒)ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๒ อัตรา

๒.ตำแหน่งที่รับสมัครการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๕ อัตรา คือ

(๑)ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน ๕ อัตรา๓.คุณสมบัต...

๓.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

๓.๑.คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล

(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น

(๗) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ

(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

การยกเว้นกรณีขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามดังกล่าว คณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อาจพิจารณาถึงความจำเป็นและประโยชน์ของราชการที่ได้รับโดยมติของคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรบุคคล ใน การประชุมปรึกษายกเว้นคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามดังกล่าวจะพิจารณาด้วยมติ คะแนนเสียงสี่ในห้าของจำนวนคณะกรรมการในที่ประชุมและการลงมติให้กระทำโดยวี ธีลับ

๓.๒.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้สมัครตำแหน่งใดจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนั้น ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาดกำหนด แนบท้ายประกาศรับสมัครนี้ (ตามภาคผนวก ก. )

๔.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

๔.๑.การสมัครและสถานที่รับสมัคร ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การ

บริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ถึง วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓ ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้สมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

๔.๒.สิทธิของผู้สมัคร ผู้สมัครมีสิทธิเลือกตำแหน่งที่สมัครได้เพียง ๑ ตำแหน่งเท่านั้น

๔.๓.วิธีการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานการสมัครโดยรับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้(๑).รูปถ่าย...

(๑).รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดี่ยวกันไม่

เกิน ๖ เดือน จำนวน ๓ รูป และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ-สกุล ตำแหน่งที่สมัครหลังรูปถ่ายด้วยตัวบรรจง

(๒).สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ

(๓).รับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. (ฉบับที่ ๓)พ.ศ. ๒๕๓๕

ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย จำนวน ๑ ฉบับ

(๔). สำเนาวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติ

เฉพาะตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรร จำนวน ๑ ฉบับ

(๕).สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น สด.๙ หรือ สด.๔๓ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ ๑ ฉบับ

(๖).สำเนาเอกสารทุกชนิดให้ใช้กระดาษขนาด A4 เท่านั้น

สำหรับการรับสมัครการสรรหาและการเลือกสรรในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครตรวจสอบและรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร และหากทราบภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใดๆ ทั้งสิ้น

๕.ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ให้ผู้สมัครรับการสรรหาและการเลือกสรรต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับตำแหน่งที่สมัคร

ตำแหน่งละ ๑๐๐ บาท

๖.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรใน วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งนี้ หากคณะกรรมการการสรรหาและการเลือกสรรตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการจะตัดสิทธิผู้นั้นมิให้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรหรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาและการเลือกสรร และหากพบว่าเป็นการเจตนาหรือจงใจของผู้สมัครจะพิจารณาให้มีการดำเนินคดีแก่ผู้นั้น

๗.กำหนดวันการสรรหาและการเลือกสรร หรือสถานที่ดำเนินการการสรรหาและการเลือกสรร

องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด จะประกาศวัน เวลา และสถานที่ทำการสรรหาและการเลือกสรรให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร (๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓)

๘.หลักสูตรและวิธีการสรรหาและการเลือกสรร

หลัก สูตรและวิธีการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรที่ใช้สำหรับสมัครเข้ารับการ สรรหาและการเลือกสรรด้วยคุณวุฒิปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช. ปวส. และปวท.) แบ่งออกเป็น ๓ ภาค คือ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) (ตามภาคผนวก ข.)

๙.เกณฑ์....

๙.เกณฑ์การตัดสิน

องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรต้องได้คะแนนในแต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จะคำนึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย

๑๐.การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร

องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรโดยเรียงลำดับจาก ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาคะแนนต่ำสุดตามลำดับ กรณีผู้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนจากการสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีกก็ให้ผู้มีเลขประจำตัวสอบลำดับก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรตามประกาศนี้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่ประกาศผลการเลือกสรรเป็นต้นไป และให้ใช้สำหรับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เท่านั้น และผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใด กรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๑๐.๑.ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์รับการจ้างในตำแหน่งที่การสรรหาและการเลือกสรรได้

๑๐.๒.ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างในเวลาที่ดำเนินการสรรหาและการเลือกสรร

๑๐.๓.ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่จะจ้างในตำแหน่งสอบได้

๑๑.การแต่งตั้งและการจ้าง

๑๑.๑.ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรได้จะได้รับการแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้

๑๑. ๒.องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด จะเรียกผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรมาทำสัญญาโดยผู้ผ่านการสรรหาและการ เลือกสรรจะต้องมารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ กำหนดระยะเวลาจ้าง ๔ ปี และพนักงานจ้างทั่วไป กำหนดระยะเวลาจ้าง ๑ ปี

๑๑.๓.การพิจารณาใด ๆ ของคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรได้ถือเป็นเด็ดขาดและ จะเรียกร้องสิทธิอื่นใดในภายหลังมิได้จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดอื่น ๆ สามารถสอบถามได้โดยตรง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๓๘๓๓-๑๔๘ โทรสาร ๐-๔๓๘๙๑-๔๘๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓(นายสุขุมวรัชญ์ อัครเศรษฐัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด

ภาคผนวก ก. แนบท้ายประกาศฯ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติ งานขั้นต้นเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามคำสั่งหรือแนวทางที่ปฏิบัติที่มี อยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบ หมายตรวจสอบใบสำคัญที่ไม่มีปัญหา หรือกฎหมายระเบียบที่ชัดแจ้งอยู่แล้ว ลงทะเบียนและเก็บรักษาหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี คัดแยกประเภทใบสำคัญ เขียนใบเสร็จรับเงิน ทำใบเบิก และใบนำส่งเงิน ช่วยทำฎีกาเบิกเงิน ช่วยนำเงินฝากและเบิกเงินจากธนาคาร ช่วยตรวจนับและรับจ่ายเงินสดและสิ่งแทนเงิน ช่วยรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ และการขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ ช่วยทำบัญชีบางประเภท บัญชีรับจ่ายเงิน บัญชีพัสดุ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

อัตราค่าตอบแทน

ได้รับค่าตอบแทน ๕,๗๖๐.- บาท๒. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติ งานขั้นต้นเกี่ยวกับงานศูนย์เยาวชนที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามคำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ใน ฐานะผู้ปฏิบัติงานของศูนย์เยาวชน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ แก่เยาวชนที่เป็นสมาชิกศูนย์เยาวชน เพื่อให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อันได้แก่ ด้านพลศึกษา เช่น การสอบ ฝึกซ้อม เล่น แข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ทั้งกีฬาในร่มและกลางแจ้ง ด้านศิลป์ เช่น การสอนหัตถศึกษา การเย็บปักถักร้อย ประดิษฐ์ของชำร่วย ด้านนาฏศิลป เช่น การฝึกสอนและซ้อมนาฏศิลป ด้านห้องสมุด ด้าน คหกรรมศาสตร์ เช่น โภชนาการ การจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น การจัดทัศนศึกษา ค่ายพักแรม และการจัดสนามเด็กเล่น เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางคหกรรมศาสตร์ หัตถกรรม วิจิตรศิลป ศิลปประยุกต์ นาฏศิลป์ อาหารและโภชนาการ หรือประกาศนียบัตรทางการศึกษา ทางพละศึกษา ทางบรรณารักษ์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

อัตราค่าตอบแทน

ได้รับค่าตอบแทน ๕,๗๖๐.- บาท๓. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

สำรวจรวบรวมความคิดเห็นและท่าทีของประชาชน ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ ติดต่อต้อนรับ

ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ แจกจ่ายข่าวสารให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์โดยวิธีการต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ การตลาด การขาย

ภาษาต่างประเทศ เลขานุการ การเงินการธนาคาร ประชาสัมพันธ์ การโรงแรม การท่องเที่ยว หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

อัตราค่าตอบแทน

ได้รับค่าตอบแทน ๕,๗๖๐.- บาท๔. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกาศ สำรวจ รับแบบแสดงรายการ คำ ร้อง คำ ขอ หรือเอกสาร หลักฐาน

ต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในขั้นต้น ช่วยรับและนำ ส่งเงิน ออกหลักฐาน ลงบัญชีทะเบียนต่าง ๆ

และติดตามทวงถามเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ค่าปรับ รายได้จากทรัพย์สินและ

รายได้อื่น ๆ เช่น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการค้า

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

การทำนํ้าแข็งเพื่อการค้า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ

มูลฝอย ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น ๆ ตามข้อ

บังคับตำบล ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับตำบล ค่าอากรฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรง

พักสัตว์ ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์ ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ ค่าเช่าโรงมหรสพ ค่าเช่าตลาด ค่าเช่าแผงลอย ค่าที่วางขายของในที่

สาธารณะ ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล และเงินฝากธนาคาร ค่าจำ หน่ายเวช

ภัณฑ์ ค่าจำ หน่ายคำ ร้องต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิการเช่า และค่าชดเชยต่าง ๆ เป็นต้น การเก็บรักษาหรือค้น

หาเอกสารหลักฐานและเรื่องอื่น ๆ ของผู้เสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม หรือรายได้อื่น ๆ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ

รายงาน ลงรหัสใบแสดงรายการเสียภาษีและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำ หรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การ

ตลาด การขาย บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมา

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือทางอื่นที่ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำ หรับตำแหน่งนี้ได้

อัตราค่าตอบแทน

ได้รับค่าตอบแทน ๕,๗๖๐.- บาท๕. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

แยกประเภทเอกสารข้อมูลให้ตรงกับชนิดของบัตรที่ได้วางรูปไว้แล้ว หรือให้ตรงกับกระดาษเทป

หรือเทปแม่เหล็ก หรือจานแม่เหล็กที่จำแนกไว้แล้ว บันทึกข้อมูลลงในบัตร หรือเทปหรือจานแม่เหล็กเพื่อใช้กับ

เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้เครื่องเจาะหรือเครื่องบันทึก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค.

รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และมีความสามารถใน การบันทึกข้อมูลภาษาไทยไม่น้อย

กว่านาทีละ 42 คำ และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่านาทีละ 30 คำ

อัตราค่าตอบแทน

ได้รับค่าตอบแทน ๕,๗๖๐.- บาท๖. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติ งานเกี่ยวกับงานส่งเสริมสุขภาพด้านปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ อนามัยของประชาชนให้มีทัศนคติและพฤติกรรมด้านอนามัยส่วนบุคคลที่ถูกต้อง มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น สำรวจสภาพท้องที่ ปัญหาเศรษฐกิจและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ การส่งเสริมสุขภาพ ให้บริการอนามัยแม่และเด็กในการตรวจเยี่ยมมารดาและทารก การให้บริการอนามัยโรงเรียน เช่น เตรียมอุปกรณ์ในการให้บริการอนามัยโรงเรียน จัดเตรียมนักเรียน บัตรบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ตรวจสุขภาพ ให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปในชุมชนในเขตควบคุมของสถานบริการ ให้คำแนะนำ สาธิตการรักษาร่างกายให้ปลอดภัยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การป้องกันอุบัติเหตุ การรักษาเคหะสถาน การให้สุขศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ การให้บริการวางแผนครอบครัว อาจปฏิบัติงานรักษาพยาบาลงานสุขาภิบาล งานควบคุมโรค เช่น บำบัดรักษาผู้ป่วยมาลาเรีย โรคเรื้อน จัดหาน้ำสะอาด ค้นหาผู้ป่วย เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค หรือปฏิบัติงานประเภทที่เกี่ยวกับงานด้านสัตวบาลได้

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทุกสาขาที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง

หรือเรียนทางด้านสาธารณะสุข ผู้ช่วยพยาบาย สัตวบาล ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต

อัตราค่าตอบแทน

ได้รับค่าตอบแทน ๕,๗๖๐.- บาท๗. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

หน้าที่ ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน เพื่อเสนอแนะประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำ แผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำ เนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบาย แผนงานอบต. แผนอำเภอ แผนงานจังหวัด และโครงการระดับชาติหรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทาง

สังคมศาสตร  รัฐศาสตร  เศรษฐศาสตร  หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ

ตำแหน่งนี้ได้

อัตราค่าตอบแทน

ได้รับค่าตอบแทน ๗,๙๔๐.- บาท๘. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยบุคลากร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่าง

หนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ดำ เนินการเกี่ยวกับการจัดสอบ ดำ เนินการออกคำ สั่งเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งและอื่น ๆ ที่

เกี่ยวกับงานบุคคล ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาในการสรรหาและ

พัฒนาบุคคล รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพื่อชี้แจงเหตุผลในการดำ เนินการเรื่องขออนุมัติเกี่ยวกับงานบุคคลให้เป็น

ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ดำ เนินเรื่องการขอรับบำเหน็จบำนาญและเงินทดแทน จัดทำ แก้ไข เปลี่ยน

แปลงบัญชีขอถือจ่ายเงินเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบล

คุณสมบัติเฉพาะสำ หรับ ตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรี ทางการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหาร การบริหารรัฐกิจ กฎหมาย รัฐศาสตร์

การบริหารธุรกิจ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำ หรับตำแหน่งนี้ได้

อัตราค่าตอบแทน

ได้รับค่าตอบแทน ๗,๙๔๐.- บาท๙. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ทำหน้าที่ช่วยศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษา และการจัดบริการ

ส่งเสริมการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งได้แก่การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการกำลังคน หลัก

สูตร แบบเรียน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนความต้องการด้านการใช้

เทคโนโลยีทางการศึกษา จัดประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการแนะนำ แนวการศึกษาและอาชีพเผยแพร่การ

ศึกษา เช่น ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดทำ วารสารหรือเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น และปฏิบัติ

หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชย

ศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์ อักษร

ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำ หนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำ หรับตำ แหน่ง นี้ได้

อัตราค่าตอบแทน

ได้รับค่าตอบแทน ๗,๙๔๐.- บาท
๑๐. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติหน้าที่

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับสภาวะ

แวดล้อมประเภทต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ เสียง สารเป็นพิษและอื่น ๆ เพื่อเป็น

แนว ทางในการกำหนดนโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม ให้คำปรึกษาแนะนำและส่งเสริมเผยแพร่ให้มีการป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวด ล้อม ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับสูงในการศึกษา ตรวจสอบและวิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ พัฒนาประเภทต่าง ๆ ทั้งของรัฐบาลและเอกชนอันจะมีผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ผลกระทบจากการคมนาคมและขนส่ง ผลกระทบจากการพลังงาน ผลกระทบจากการเกษตรกรรม ผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจเหตุเดือดร้อนรำคาญและวินิจฉัยข้อเท็จจริงในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนอันเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เช่น น้ำเสีย เสียงรบกวน เขม่าควัน กลิ่นเหม็น เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์

สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหารการศึกษา สถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรมศาสตร์

ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเล

สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

อัตราค่าตอบแทน

ได้รับค่าตอบแทน ๗,๙๔๐.- บาท๑๑. ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติ งานเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น สำรวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพื่อจัดทำ แผนงาน ดำ เนินการและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ แสวงหาผู้นำ ท้องถิ่น เป็นผู้นำ และเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ ความเข้าใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วมทำ งานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้คำ แนะนำ และ ฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมใน ครัวเรือนอำ นวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ติดตามผลงานและจัดทำ รายงานต่าง ๆ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทุก

สาขา ที่ ก.พ. ก.ค.หรือ ก.อบต. รับรอง หรือ

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่านี้ทุกสาขา ที่ ก.พ. ก.ค.

หรือ ก.อบต. รับรอง

อัตราค่าตอบแทน

ได้รับค่าตอบแทน ๖,๔๗๐.- บาท

๑๒. ชื่อตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติ งานเกี่ยวกับการขับรถยนต์ส่วนกลางที่ปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล ดูแล บำรุงรักษารถยนต์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอด มีลักษณะงานที่ต้องใช้ความรู้และทักษะเฉพาะบุคคลที่ไม่ได้ผ่านการศึกษาใน สถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ(ไม่มีคุณวุฒิ) และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มี ความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการสำ หรับตำแหน่งนี้ได้

อัตราค่าตอบแทน

ได้รับค่าตอบแทน ๕,๗๖๐.- บาท

๑๓. ชื่อตำแหน่ง คนงานทั่วไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทั่วไป ภาคสนาม ซึ่งเป็นงาน ดูแล บำรุง รักษาสวนสาธารณะ การรักษาความสะอาดภายในชุมชน การปรับปรุงภูมิทัศน์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

มีความรู้ ความสามารถ โดยได้รับประกาศนียบัตรระดับประถมศึกษาขึ้นไป หรือเทียบเท่าได้ไม่ตํ่ากว่านี้

อัตราค่าตอบแทน

ได้รับค่าตอบแทน ๕,๐๘๐.- บาท*************

ภาคผนวก ข. แนบท้ายประกาศฯ ลงวันที่ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓รายละเอียดวิชาที่จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร

ตำแหน่ง สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกตำแหน่ง

หลักสูตรและวิธีที่ดำเนินการสรรหาและการเลือกสรร แบ่งออกเป็น ๓ ภาค คือ

๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

(๑) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผล

ทดสอบ ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผล โดยสรุปความหรือจับประเด็นในข้อความ เรื่องราว ตลอดจนวิเคราะห์เหตุผล สรุปผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็น จากข้อมูลสมมุติฐาน ศึกษาวิเคราะห์และสรุปผล โดยอาศัยข้อมูลด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถ

(๒) วิชาภาษาไทย

ความ รู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการสรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากคำหรือกลุ่มคำประโยค หรือข้อความสั่นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ

๒. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้การปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยวิธีสอบข้อเขียน

๒.๑ ทดสอบความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม กับการปฏิบัติงานในหน้าที่

๒.๒ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

(๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐

(๒) พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบัน

(๓) พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘

(๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

(๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

(๗) ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน และเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

(๘) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

(๙) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.กาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๗

๓. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

พิจารณาจากบุคลิกลักษณะ ท่าทาง ท่วงทีวาจา การแต่งกาย ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ในการทำงานในตำแหน่งหน้าที่ ที่สมัครสอบ วิสัยทัศน์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และอื่นๆที่คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรฯ เห็นว่ามีความจำเป็นในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

ตำแหน่ง สำหรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.ปวส.และปวท.)

หลักสูตรและวิธีที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร แบ่งออกเป็น ๓ ภาค คือ

๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

(๑) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผล

ทดสอบ ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผล โดยสรุปความหรือจับประเด็นในข้อความ เรื่องราว ตลอดจนวิเคราะห์เหตุผล สรุปผลทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็น จากข้อมูลสมมุติฐาน ศึกษาวิเคราะห์และสรุปผล โดยอาศัยข้อมูลด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับความสามารถ

(๒) วิชาภาษาไทย

ความ รู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยโดยการสรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากคำหรือกลุ่มคำประโยค หรือข้อความสั่นๆ หรือให้ทดสอบโดยการอย่างอื่นที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถ

๒. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้การปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยวิธีสอบข้อเขียน

๒.๑ ทดสอบความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม กับการปฏิบัติงานในหน้าที่

๒.๒ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

(๑) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม จนถึง

ปัจจุบัน

(๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒

(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน และเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ

ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

(๕) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

(๖) ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.กาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงาน

จ้าง พ.ศ. ๒๕๔๗

๓. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

พิจารณาจากบุคลิกลักษณะ ท่าทาง ท่วงทีวาจา การแต่งกาย ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ในการทำงานในตำแหน่งหน้าที่ ที่สมัครสอบ วิสัยทัศน์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และอื่นๆที่คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรฯ เห็นว่ามีความจำเป็นในการปฏิบัติงานในตำแหน่งตำแหน่ง สำหรับพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งคนงานทั่วไป

วิธีที่ดำเนินการสรรหาและการเลือกสรร แบ่งออกเป็น ๑ ภาค คือ

๑.ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์และฝึกปฏิบัติ) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

พิจารณาจากบุคลิกลักษณะ ท่าทาง ท่วงทีวาจา การแต่งกาย ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ในการทำงานในตำแหน่งหน้าที่ ที่สมัครสอบ วิสัยทัศน์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และอื่นๆที่คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรฯ เห็นว่ามีความจำเป็นในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=16334

ประกาศหางาน : องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด    วันที่ : 25 Feb 2010 05:41สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ เกม ออนไลน์ เล่นได้ทุกวันมันส์ได้ทุกเกมส์