เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


งาน หางาน สมัครงาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 125.25.235.20

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

อบจ.โคราช เปิดสอบครู วุฒิ ปริญญาตรี 17 สาขา 50 อัตรา

อบจ.โคราช เปิดสอบครู วุฒิ ปริญญาตรี 17 สาขา 50 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งครูผู้ช่วยดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
ตำแหน่งครูผู้ช่วยในสาขาวิชาเอกดังนี้
1. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกภาษาไทย
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกภาษาไทย การสอนภาษาไทย การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา วิธีสอนภาษาไทย ศาสนาและวรรณคดีไทย ภาษาและวัฒนธรรมไทย
2. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์ การสอนคณิต ศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ ประยุกต์ การศึกษาคณิตศาสตร์ สถิติ สถิติคณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ สถิติประยุกต์
3. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ ชีวภาพกายภาพ การสอนคณิตศาสตร์ การสอนวิทยา ศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์กายภาพหรือการสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือการสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ศึกษา การศึกษาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
4. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 22 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ การสอนฟิสิกส์ การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา ฟิสิกส์ประยุกต์
5. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกเคมี จำนวน 10 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกเคมี การสอนเคมี การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา เคมีศึกษา เคมีเทคนิค ชีวเคมี อินทรีเคมี วัสดุศาสตร์
6. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกชีววิทยา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกชีววิทยา การสอนชีววิทยา การสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา จุลชีววิทยา พันธุศาสตร์ พฤกษศาสตร์ สัตววิทยา ชีววิทยาทั่วไป
7. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา การสอนสังคมศึกษา การสอนสังคม ศึกษาระดับมัธยมศึกษา พัฒนาสังคม สังคมศึกษา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ไทยคดีศึกษา สังคมศาสตร์ การพัฒนา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา การพัฒนาชุมชน รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) เฉพาะปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
8. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ การสอนวิชาภาษาปัจจุบัน ต่างประเทศ (อังกฤษ) วิธีสอนภาษาอังกฤษ และวรรณคดีอังกฤษ ภาษาอังกฤษชั้นสูง การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
9. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกพลศึกษา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกพลศึกษา หรือการสอนพลศึกษา ศึกษาศาสตร์- พลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การฝึกและการจัดการกีฬา
10. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกศิลปศึกษา
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกศิลปะ ศิลปศึกษา ศิลปกรรมหรือศิลปกรรมศึกษา ศิลปะไทย ศิลปะการช่าง ประยุกต์ศิลปศึกษา ภาคพิมพ์ จิตรกรรม จิตรกรรมไทย จิตรกรรมสากล ประติมากรรม ประติมากรรมไทย ประติมากรรมสากล หัตถศิลป์ มัณฑศิลป์ ออกแบบศิลป์ประยุกต์ การออกแบบนิเทศศิลป์ การออกแบบนิเทศทัศนนิวิธ การออกแบบพาณิชย์ศิลป์ การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ออกแบบตกแต่งภายใน ศิลปศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์
หมายเหตุ ศิลปศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์เป็นวิชาเอกลักษณะคู่วิชา ไม่ใช่วิชาเอกกับวิชาโทเฉพาะคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล นาฏศิลป์และการละคร
หมายเหตุ กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกที่ไม่ได้ระบุไว้แนบท้ายประกาศฉบับนี้ให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่ ก.ค.รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสำหรับข้าราชการครู โดยให้อยู่ในการวินิจฉัยของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการสอบ
12. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา ดนตรี ดุริยศิลป์ ดุริยางคศาสตร์ ดุริยางค์ไทย ดุริยางค์สากล
หมายเหตุ วิชาเอกดนตรี-วิชาเอกดุริยางคศาสตร์ -วิชาเอกดนตรีศึกษา ที่จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันราชภัฏ ฯลฯ จะสมัครในกลุ่มวิชาดนตรีไทย หรือดนตรีสากลได้ จะต้องให้มหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏหรือสำนักงานราชภัฏ ตามแต่กรณีรับรองว่าได้ศึกษารายวิชาทางดนตรีด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต ตามแบบที่กรมกำหนด
13. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกคหกรรม
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอก คหกรรมศาสตร์ คหกรรมศิลป์ คหกรรม คหกรรมศาสตร์ ทั่วไป คหกรรมศาสตร์ศึกษา ศึกษาศาสตร์-คหกรรม ศาสตร์ บ้านและชุมชน อาหารและโภชนาการ ผ้าและเครื่องแต่งกาย อุตสาหกรรมและเครื่องแต่งกาย คหกรรม ศาสตร์ศึกษา-คหกรรมทั่วไป คหกรรมศาสตร์ศึกษา (สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย) คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) คหกรรมศาสตร์ศึกษา-อาหารและโภชนาการ พัฒนาการเด็กและครอบครัว พัฒนาการครอบครัวและเด็ก คหกรรมศาสตร์ (ศิลปะประดิษฐ์)
14. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาเกษตรกรรม
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอก เกษตรศาสตร์ทั่วไป หรือเกษตรทั่วไป เกษตรหรือเกษตร ศาสตร์ เกษตรกรรม เกษตรศึกษา ศึกษาศาสตร์-เกษตร การสอนวิชาเกษตรศาสตร์ ครุศาสตร์เกษตร พัฒนา การเกษตร ส่งเสริมการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการเกษตร การส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร
- หรือคุณวุฒิและสาขาวิชาเอกที่ใช้เป็นคุณ สมบัติเฉพาะตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตร (พืชกรรม) หรือกลุ่มวิชาเกษตร (สัตวบาล) สมัครสอบได้ในกลุ่มวิชาเกษตรกรรมทั่วไป
15. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกอุตสาห กรรมศิลป์
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ อุตสาหกรรมศิลปศึกษา การสอนอุตสาหกรรมศิลป์ อุตสาหกรรม
16. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์
- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ สถิติประยุกต์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์)
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจคอมพิว เตอร์ ระบบสารสนเทศ การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่อง คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา ศาสตร์คอมพิวเตอร์
17. ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกบรรณารักษ์ จำนวน 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ขึ้นไป สาขาวิชาเอกบรรณารักษ์ บรรณารักษศาสตร์ ห้องสมุดโรงเรียน บรรณารักษศาสตร์และสนเทศศาสตร์ บรรณารักษ ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
- ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ที่กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นจัดสอบเท่านั้น
คุณสมบัติทั่วไป
- ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 6 แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2545

ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครตั้งแต่วันเริ่มรับสมัครสอบแข่งขัน ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม-10 สิงหาคม 2552 (ในวันและเวลาราชการ) โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โทร. 0-4425-7162
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ คนละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิสอบแล้ว เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้นทั้งหมด
เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมทั้งนำหลักฐานเอกสารฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้องอย่างน้อย 1 ชุด มายื่นในวันสมัครดังต่อไปนี้
- สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง หรือ ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สด.9 หรือใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายครั้งเดียวกัน) และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร
- สำเนาหลักฐานการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และต้องนำฉบับจริงมาแสดงด้วย
- สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบรับรองสิทธิการประกอบวิชาชีพครูของคุรุสภา
- หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สำเนาทะเบียนสมรส
- ในกรณีที่ผู้สมัครสอบแข่งขันผู้ใดเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญ หรือข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่มีระดับไม่สูงกว่าตำแหน่งตนดำรงอยู่ ซึ่งใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกับตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่จะต้องยื่นหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุอนุญาตให้มาสมัครสอบแข่งขันได้พร้อมกับใบสมัครสอบ หากไม่มีหนังสือรับรองดังกล่าว ผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าสอบสำหรับการสอบแข่งขันครั้งนั้น

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=12391

ประกาศหางาน : อบจ.โคราช    วันที่ : 22 Jul 2009 05:22สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์แต่งตัว เกมแต่งตัว เกมส์แต่งตัวตุ๊กตา เกมแต่งตัวตุ๊กตา