เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


ผู้สนับสนุน น่ารักดอทคอม
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 125.25.56.180

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

อบจ.นครราชสีมา รับสมัคร วุฒิ ปวช.-ปริญญาโท 15 ตำแหน่ง 50 อัตรา

อบจ.นครราชสีมา รับสมัคร วุฒิ ปวช.-ปริญญาโท 15 ตำแหน่ง 50 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการสรรหาเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 15 ตำแหน่ง 50 อัตรา กำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 7,940 บาท
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 11 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาที่ ก.พ.,ก.ค. หรือ ก.จ.รับรองหรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร หรือวุฒิปริญญาโท ทางการพัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง สังคมวิทยา
2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ทุกวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หริอ ก.จ.รับรองหรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
3. ผู้ช่วยสันทนาการ
- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา จิตวิทยา และโภชยาการ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา
- วุฒิปวท.หรือ ปวส.ทุกสาขาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
5. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ การวางแผนวิจัยทาง สังคมสงเคราะห์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
6. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2 อัตรา
- วุฒิปวช.ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
7. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
- วุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพทุกสาขาวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ.รับรอง ซึ่งได้ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
8. ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
- วุฒิปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหาร การศึกษา สถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเล สุขาภิบาล อาชีววิทยา สุขศึกษา โภชนาวิทยา อนามัยชุมชน วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พิษวิทยา
- วุฒิปริญญาตรี ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่มีหลักฐานกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิม.6
9. ผู้ช่วยนักวิทยาการส่งเสริมสุขภาพ
- วุฒิปริญญาตรี ทางสาธารณสุขศาสตร์ การพยาบาลสุขศึกษาหรือทางอื่น ก.จ.กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
10. ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
- วุฒิปริญญาตรี ทางสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เน้นทางวิทยาศาสตร์สุขภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ เน้นทางวิศวกรรมสุขภาพ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
11. ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์ 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือโททางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมวิทยาจิตวิทยา
12. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
- วุฒิปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์
13. ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
- วุฒิปริญญาตรี หรือโท ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขภิบาล วิศวกรรมสำรวจ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) หรือ
14. พนักงานขับรถยนต์ 6 อัตรา
- จะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี
- สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ ดโยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
15. พี่เลี้ยง 12 อัตรา
- จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี
- สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลต้องการทดลองปฏิบัติ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2552 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทาง โทร.0 4424 3876 สำหรับภิกษุหรือสามเณร นักพรตหรือนักบวช ไม่มีสิทธิสมัครรับการคัดเลือก เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบทหารกองเกิน (สด.9, 43)
- ใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด
- สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด พร้อมต้นฉบับ
- หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาทะเบียนสมรส 1 ชุด (ถ้ามี)
- หลักฐานการผ่านงานไม่น้อยกว่า 5 ปี ในตำแหน่งดังนี้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งพี่เลี้ยง
- ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์)

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=10428

ประกาศหางาน : อบจ.นครราชสีมา    วันที่ : 22 Mar 2009 07:03สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ต่อสู้ เกมต่อสู้ เกมชกต่อย เกมส์ต่อยมวย เกมส์ซูโม่ Click