แหล่งรวมเกมส์ออนไลนน์ ที่ใหญ่ที่สุด พร้อมจะมันส์กันแล้ว Click เลย
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


DVD UP 2 U
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 125.25.63.34

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ รับสมัคร อาจารย์ 28 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ รับสมัคร อาจารย์ 28 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ รับบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่งอาจารย์ประจำตามสัญญา จำนวน 28 อัตรา
1. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ วิทยาการสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสำเร็ตการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องมีอยู่ไม่เกิน 35 ปี
- ถ้ามีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- ถ้ามีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจการบริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) สาขาอาหารและโภชนาการ สาขาธุรกิจอาหารและการโรงแรม สาขาธุรกิจอาหารและการท่องเที่ยว สาขาการจัดการครัวและภัตตาคาร
- มีประสบการณ์ด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- มีประสบการณ์ด้านการสอนในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
- ถ้าเคยได้รับรางวัลจากการประกวดอาหารของสถาบันการอาหารต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาการบัญชี
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- สามารถทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้
5. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาธุรกิจระหว่างประเทศคณะวิทยาการจัดการ 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการระหว่างประเทศ การจัดการธุรกิจบริการระหว่างประเทศการจัดการขนส่งระหว่างประเทศการจัดการเพื่อการส่งออกและนำเข้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ
- ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีต้องไม่ต่ำกว่า 2.50 และปริญญาโทต้องไม่ต่ำกว่า 3.50
- หากจบปริญญาโท
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียนได้เป็นอย่างดี
- สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์สอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท/เอก ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต หรืออักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ วรรณคดีอังกฤษ/อเมริกา ภาษอังกฤษธุรกิจ การแปลภาษาไทย
- สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทถ้ามีผลสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 หรือมีผลสอบ IELTS ได้ต่ำกว่า 6.5
7. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาดนตรี ประเภทเครื่องสายคณะมนุษยสัมพันธ์และสังคมศาสตร์ 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท สาขาดนตรีศึกษา ดนตรีสากล ดนตรีศึกษาดุริยางคศาสตร์ (สากล) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีสากล
- มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับดนตรี ประเภทเครื่องสาย (เน้นกีตาร์คลาสสิค)
8. อาคาย์ประจำตามสัญญา สาขาดนตรี ประเภทเครื่องสายสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท สาขาดนตรีสากล ดนตรีสากล ดนตรีศึกษา ดุริยางคศาสตร์ (สากล) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีสากล
- มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเครื่องดนตรี ประเภทเครื่องสายสากล (ไวโอลิน วิโอลา เชลโล ดับเบิ้ลเบส (เน้นคลาสสิค)
9. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ (น.บ.) จากมหาวิทยาลัยที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางนิติศาสตร์ (น.ม.) สาขากฎหมายระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง
- วุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ (น.บ.) จากมหาวิทยาลัยที่สำนักงาน ก.พ.รับรองและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางนิติศาสตร์ (น.ม.) ไม่จำกัดสาขาจากมหาวิทยาลัยที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางนิติศาสตร์ (น.น.) ไม่จำกัดสาขาจากมหาวิทยาลัยที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง และสำเร็จการศึกษาจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (น.บ.ท.)
10. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาปรัชญา ศาสนา พุทธศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาปรัชญา ศาสนา พุทธศาสนา
11. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาศิลปกรรม
12. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะเทคโนโลยีอุตสหากรรม 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- มีผลการวิจัย งานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
13. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาการศึกษา หรือครุศาสตร์ (การสอนภาษาไทย) คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท/เอก ทางด้านศึกษาศาสตร์ หรือครุศาสตร์ (การสอนภาษไทย)
- หรือปริญญาโท / เอก ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย
- มีประสบการณ์ทางด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- อายุไม่เกิน 35 ปี สามารปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
14. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาดนตรีศึกษา หรือการสอนวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา
- วุฒิ ปริญญาโท/เอก ทางด้านวิทยาศาสตร์ (การสอนวิทยาศาสตร์) หรือการสอนเคมี หรือการสอนฟิสิกส์ หรือการสอน ชีววิทยา
- มีประสบการณ์ทางด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- อายุไม่เกิน 35 ปี สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
15. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท หรือเอกทางด้านดนตรีศึกษา
- มีประสบการณ์ทางด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- อายุไม่เกิน 35 ปี สามารปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
16. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจวิทยาลัยนานาชาติ 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท หรือเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือสาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาทีเกี่ยวข้องด้านธุรกิจ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ด้านการสอนวิชาภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีความรู้ความสามารถในการสื่อการสอน และโปรแกรม MS Office
17. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาภาษาจีน วิทยาลัยนานาชาติ 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท หรือเอกทางภาษาจีน ภาษาและวรรณคดี วรรณกรรมจีน ภาษาศาสตร์จีน จีนศึกษา (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม) การเรียนการสอนภาษาจีน
18. อาจารย์ประจำตามสัญญา สาขาภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิต 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
- สามารถสอนและประจำชั้นในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาได้
- มีความสามารถในด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน
- มีใบประกอบวิชาชีพครู ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ อายุไมเกิน 35 ปี
ผู้ประสงค์จะสมัคร ซื้อใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ในราคาชุดละ 20 บาท ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 กันยายน 2551 เวลา 08.00-15.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ)
เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาประกอบการยื่นใบสมัคร
- ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์
- สำเนาใบปริญญาบัตร
- หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษาออกให้ โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย และแสดงว่าได้รับการอนุมัติปริญญาจากสภาของสถาบัน
- หรือหนังสือรับรองผลการศึกษาว่าได้ศึกษาครบตามหลักสูตรแล้ว
- หรือหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา และสำเนาใบรายงานผลการศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ
- สำเนาใบรายงานผลการศึกษา
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
- รูปขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
หลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ ทุกรายการให้มีฉบับจริงและสำเนาภาพถ่ายต้องรับรองความถูกต้องด้วยตนเองทุกชุด

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=7782

ประกาศหางาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์    วันที่ : 20 Sep 2008 00:50สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ทำอาหาร เกมทําอาหาร