เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


เกมส์ เกม game games เกมส์ออนไลน์
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 125.25.74.200

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับเจ้าหน้าที่ 10 อัตรา

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับเจ้าหน้าที่ 10 อัตรา
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จ ะรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัครดังนี้

1.หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ (1 อัตรา)

คุณสมบัติผู้สมัคร
-ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการไม่ต่ำกว่า 5 ปี ในงานด้านการบริหารงานสำนักงาน นโยบายและแผน การเงินการบัญชี บริหารงานบุคคล การจัดซื้อจัดจ้าง
-สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งพูด อ่าน เขียนได้ดี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้ดี

2.หัวหน้ากลุ่มงานผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษา (1 อัตรา)

คุณสมบัติผู้สมัคร
-ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ทางด้านการศึกษา วิจัย วัดและประเมินผลการศึกษา สถิติ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี ทางด้านการศึกษา การทำงานวิจัย งานด้านวัดและประเมินผลการศึกษา หรือการจัดทำหลักสูตรการศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ
-มีความรู้ ความสามารถในงานผลิตและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลทางการศึกษา การประมวลวิเคราะห์ข้อมูล การดูแลรับผิดชอบโครงการด้านวิชาการต่าง ๆ
-สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งพูด อ่าน เขียนได้ดี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้ดี
ตำแหน่งที่ 1-2 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม-4 เมษายน 2551

3.เจ้าหน้าที่บัญชี (1 อัตรา)

คุณสมบัติผู้สมัคร
-ได้รับวุฒิทางการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี-โท ทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การบัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 1-2 ปี ทางด้านการบัญชี หรือการเงิน
-สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในระดับดี
-มีความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับบัญชีต้นทุน และระบบสารสนเทศทางการบัญชี และมีความเข้าใจในการบัญชีสากลที่รับรองทั่วไป และมีความละเอียดรอบคอบ

4.เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล (1 อัตรา)

คุณสมบัติผู้สมัคร
-ได้รับวุฒิทางการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ทางด้านรัฐศาสตร์ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาบริหารงานบุคคล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 1-2 ปี ทางด้านการบริหารงานบุคคล หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์
-สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในระดับดี

5.เลขานุการ (1 อัตรา)

คุณสมบัติผู้สมัคร
-ได้รับวุฒิทางการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ทางด้านสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 1-2 ปี ทางด้านสายงานธุรการ เลขานุการ และงานบริหารทั่ว ๆ ไป
-สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปและสามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในระดับดี

6.นิติกร (1 อัตรา)

คุณสมบัติผู้สมัคร
-ได้รับวุฒิทางการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี-โท สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 1-2 ปี ทางด้านงานกฎหมาย หรือด้านคดีความ
-สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในระดับดี
-มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมหาชน

7.นักวิชาการวิจัยและพัฒนา (2 อัตรา)

คุณสมบัติผู้สมัคร
-ได้รับวุฒิทางการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาโท-เอก ทางด้านการวิจัยทางการศึกษา การวัดและประเมินผล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 1-2 ปี ทางด้านงานวิจัยทางการศึกษา หรือมีผลงานทางวิชาการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ
-สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในระดับดี
-มีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล เป็นต้น

8.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1 อัตรา)

คุณสมบัติผู้สมัคร
-ได้รับวุฒิทางการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ทางด้านสังคมศาสตร์ การบริหารการศึกษา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 1-2 ปี ทางด้านการบริหารจัดการ
-สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในระดับดี
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการสื่อสารดี

9.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1 อัตรา)

คุณสมบัติผู้สมัคร
-ได้รับวุฒิทางการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี-โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 2-3 ปี ทางด้านการเขียนโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ และการวิเคราะห์ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
-มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี

ตำแหน่งที่ 3-9 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 6-24 มีนาคม 2551

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th หรือขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
www.niets.or.th

จาก นายกิตติศักดิ์ 022192992-5


ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=4345

ประกาศหางาน : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ    วันที่ : 20 Feb 2008 00:37สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ เกม ออนไลน์ เล่นได้ทุกวันมันส์ได้ทุกเกมส์