เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


DVD UP 2 U
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 125.27.227.82

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

กรมการสารวัตรทหารบก เปิดรับสมัคร ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ

กรมการสารวัตรทหารบก เปิดรับสมัคร ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ

กรมการสารวัตรทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ในตำแหน่ง เสมียน (อัตราสิบเอก) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
- เป็นทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 หรือผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี่ที่ 3-5 มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (งดรับสมัครนายสิบกองหนุนที่มียศ จ.ส.ต. ถึง จ.ส.อ.)
- วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ม. 3 หรือเทียบเท่า สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะต้องเรียกร้องขอสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
- เป็นบุคคลซึ่งงมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดมิใช่โดยการแปลงสัญชาติ
- มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และไม่เคยต้องโทษในคดีอาญามาก่อน (งดรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญา) โดยเฉพาะข้อหายาเสพติดทุกประเภท)
- เป็นผู้เลื่อมใส่ในการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
- มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่ขัดต่อการรับราชการตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497
หลักฐานประกอบการสมัคร
ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสมัคร (นำฉบับตัวจริงมาแสดงและถ่ายสำเนาเอกสารจำนวน 1 ชุด)
- ใบประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา-มารดา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร
- ใบสำคัญทางทหาร สมุดประจำตัวทหารกองหนุน (แบบ สด.8 แบบ สด.3) และประวัติทหารบก (ทบ.100-075) สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3-5 ให้ใช้หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะการฝึกวิชาทหาร จากหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง (นสร.)
- ผู้ที่เคยรับราชการ หรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างเอกชนมาก่อน ต้องมีหนักงสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา หรือนายจ้าง
- ภาพถ่ายหน้าตรง ขนาด 3*4 ซม. จำนวน 2 ภาพ
- ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ. 466-620) จากแพทย์ทหารประจำการ (ไม่เกิน 6 เดือน)
- สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่กรอกลงในใบสมัครเข้ารับราชการ และไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อหน่วยงานรับบรรจุตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง ทบ. จะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทบ. ได้ในภายหลัง ดังนั้น ทบ.จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้
- หลักฐานอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ -สกุล ใบมรณบัตรของบิดามารดา ในกรณีเสียชีวิต (ถ้ามี)
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสมัครได้ที่ แผนกกำลังพล กองแผนและฝึก กรมการสารวัตทหารบก ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม.โทร.0 2354 4403-12 ต่อ 131 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2550 ในเวลาราชการ ตั้งแต่ 08.30-15.30 น.

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=3209

ประกาศหางาน : กรมการสารวัตรทหารบก    วันที่ : 5 Dec 2007 07:52สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ต่อสู้ เกมต่อสู้ เกมชกต่อย เกมส์ต่อยมวย เกมส์ซูโม่ Click