เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


พุทธทาสศึกษา:ศึกษาเพื่อสืบสานปณิธาน...พุทธทาส
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 58.11.125.127

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัคร พนักงานราชการ วุฒิ ปวช.บัญชี/พาณิชยกรรม

กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัคร พนักงานราชการ วุฒิ ปวช.บัญชี/พาณิชยกรรม

กรมการเงินทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน หรือบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร
1. เสมียนการเงิน (ชาย) 9 อัตรา
- เป็นทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือน (ชาย) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี สัญชาติไทย บิดาและมารดามีสัญาชาติไทยโดยกำเนิด
- วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาพาณิชยกรรม (ต้องมีการศึกษาวิชาการบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)
- ไม่เป็นโรคที่ขัดกับการรับราชการตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
- ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลในคดีใด ๆ มาก่อน
- ไม่รับสมัครผู้มีประวัติคดีอญา

พนักงานราชการ
2. พนักงานการเงินและบัญชี ชั้น 2 (หญิง) 1 อัตรา
- เป็นบุคคลพลเรือน (หญิง) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เป็น 40 ปี สัญชาติไทยบิดาและมารดามีสัญาชาติไทยโดยกำเนิด
- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาพาณิชยกรรม (ต้องมีการศึกษาวิชาการบัญชี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)
- ไม่เป็นโรคที่ขับกับการรับราชการตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
- ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลในคดีใดๆ มาก่อน
- ไม่รักสมัครผู้มีประวัติคดีอาญา

หมายเหตุ
- สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่แจ้งต่อหน่วยรับบรรจุตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง กองทัพบกจะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการอันอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยหายต่อกองทัพบกในภายหลัง ดังนั้น กองทัพบกจะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรราจุภายหลังได้
- ตำแหน่งเสมียนการเงิน ไม่รับสมัครบุคคลที่เกิดในปี 2530 เนื่องจากต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารในปี 2551

เอกสาร และหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
- สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ร.บ.) 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
- สำเนาใบสำคัญทหารกองหนุน (แบบสด.8 หรือ สด.43) 1 ฉบับ
- สำเนาใบมรณบัตร (กรณี บิดา มารดาเสียชีวิต) 1 ฉบับ
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล 1 ฉบับ
- สำเนาในทะเบียนสมรสของบิดา มารดากรณี (หย่า) 1 ฉบับ
- สำเนาใบรับรองบุตร 1 ฉบับ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจติดต่อได้ที่ กองวิทยาการ กรมการเงินทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กทม.โทร.0 2297 7624 ตั้งแต่วันที่ 12-30 พฤศจิกายน 2550 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=3063

ประกาศหางาน : กรมการเงินทหารบก    วันที่ : 23 Nov 2007 05:46สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ เกม ออนไลน์ เล่นได้ทุกวันมันส์ได้ทุกเกมส์