เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


เกมส์ เกม game games เกมส์ออนไลน์
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 125.25.139.60

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

อบจ.ชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เปิดรับ สมัครงาน 11 ตำแหน่ง 25 อัตรา

อบจ.ชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เปิดรับ สมัครงาน 11 ตำแหน่ง 25 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจำนวน 11 ตำแหน่ง 25 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 7 ตำแหน่ง 16 อัตรา

1. ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตรื หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2, ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษา

3. ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือทางอื่นที่ ก,จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
- วุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชีพาณิชยการเลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ซึ่งศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.จ. รับรองว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
- วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยการเลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการบริหารทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ซึ่งศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.จ. รับรองว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

5. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 5 อัตรา
- วุฒิปวท. หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทตนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. รับรองว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
- วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็น และปรับอากาศ อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. รับรองว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

6. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 อัตรา
- วุฒิปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือทางอื่นที่ ก.จ. รับรองว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

7. พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา
- มีความสามารถในการขับรถยนต์ ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของรถยนต์ได้
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา

8. พนักงานทำความสะอาด 3 อัตรา
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่การรักษาความสะอาด

9. แม่บ้าน 1 อัตรา
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่การครัวเรือน

10. พนักงานรักษาความปลอดภัย (ยาม) 2 อัตรา
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ในการต่อสู้ป้องกันและมีร่ายกายแข็งแรง

11. คนงานทั่วไป 3 อัตรา
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่การรักษาความสะอาด

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นอใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครโดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงมายื่นในวันสมัคาดังนี้
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองระเบียนแสดงผลการเรียน
- สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน
- ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคจต้องห้ามตามที่กำหนด ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
- สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร (ส.ด. 9) (ถ้ามี)
- สำเนาใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายซึ่งได้รับอนุญาตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี (สำหรับตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์)
- สำหรับผู้สมัครในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จะต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน หรือส่วนราชการ ซึ่งแสดงว่เป็นผู้เคยปฏิบัติหน้าที่ประเภทนั้น ๆ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี กรณีไม่มีหนังสือรับรองจากส่วนราชการหรือหน่วยงาน จะภือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาฯ
- สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

หมายเหตู เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับ

ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครในอัตรา 100 บาท และสมัครได้คนละไม่เกิน 1 ตำแหน่ง (ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแล้ว)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 17-28 กันยายน 2550 ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โทร. 0 3839 8028 หรือเว็บไซต์ www.chon.go.th

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=2174

ประกาศหางาน : อบจ.ชลบุรี    วันที่ : 24 Sep 2007 06:14สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์แต่งตัว เกมแต่งตัว เกมส์แต่งตัวตุ๊กตา เกมแต่งตัวตุ๊กตา