เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


เกมส์ เกม game games เกมส์ออนไลน์
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 58.9.190.90

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

อบจ.ฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดรับ สมัครงาน ตำแหน่ง ครู-จนท. 21 อัตรา

อบจ.ฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดรับ สมัครงาน ตำแหน่ง ครู-จนท. 21 อัตรา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จะประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นยนายจ้าง เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ดังนี้ พนักงานจ้างตามภารกิจ
ระยะเวลาการจ้างไม่เกิน 4 ปี จำนวน 17 ตำแหน่ง รวม 21 อัตรา
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ. รับรอง หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคูณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
2. ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือทางอื่นที่ ก,จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
- หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานพิธีการ พิธีกร โฆษณา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ พนักงานต้อนรับ โอเปอเรเตอร์ หรืองานอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ให้มีหนังสือรับรองมาแสดงด้วย
3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาลและแผน
- วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
4. ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหารการศึกษา สถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเล สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
5. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการศึกษาหรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. รับรอง ให้บรรจุและแต่งตั้งแต่เป็นพนักงานครูเทศบาลได้ หรือคุณวุฒิอื่น ที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
6. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ขนส่ง 2 อัตรา
- วุฒิปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.ท., ก.ค. หรือ ก.จ. รับรอง ซึ่งได้ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ช.ม.
7. ผู้ช่วยช่างโยธา 1 อัตรา
- วุฒิ ปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา สถาปัตยกรรม เทคนิค วิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม หรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
8. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา
- วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ก่อสร้าง หรือทางอื่นที่ ก.จ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
9. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
- วุฒิ ปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ. รับรอง ซึ่งได้ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชม.
10. ครูช่วยสอน (วิชาเอกภาษาอักฤษ) 1 อัตรา
- มีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
11. ครูช่วยสอน (วิชาเอกภาษาไทย) 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกภาษาไทย หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
12. ครูช่วยสอน (วิชาเอกปฐมวัย ก่อนประถม) 1 อัตรา
- มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา เอกปฐมศีกษา (ก่อนประถม) หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
13. ครูช่วยสอน (วิชาเอกคอมพิวเตอร์) 2 อัตรา
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
14. ครูช่วยสอน (วิชาเอกสังคมศึกษา) 1 อัตรา
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา เอกสังคมศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
15. ครูช่วยสอน (วิชาเอกวิทยาศาสตร์) 1 อัตรา
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา เอกวิทยาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่งรวม 3 อัตรา
16. แม่ครัว 2 อัตรา
- มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3
17. คนงานทั่วไป 1 อัตรา
- มีสภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพดีสามารถปฏิบัติงานได้
เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 อัตรา
- หลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารจำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นผู้ต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ฉบับจริง)
- สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษาจำนวน 1 ฉบับ พร้อมต้นฉบับ
- หลักฐานอื่น ๆ เช่น สำนใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล สำเนาสมรส จำนวน 1 ชุด พร้อมต้นฉบับ เอกสารต้นฉบับที่นำมายื่นในการสมัคร เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจถูกต้องกัยสำเนาแล้วจะคืนต้นฉบับให้ในวันรับสมัครนั้น
ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในอัตรา 100 บาท (ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3853 6041-6 ต่อ 212, 215 ตั้งแต่วันที่ 14-24 กันยายน 2550 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=2103

ประกาศหางาน : อบจ.ฉะเชิงเทรา    วันที่ : 19 Sep 2007 06:06สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ต่อสู้ เกมต่อสู้ เกมชกต่อย เกมส์ต่อยมวย เกมส์ซูโม่ Click