แหล่งรวมเกมส์ออนไลนน์ ที่ใหญ่ที่สุด พร้อมจะมันส์กันแล้ว Click เลย
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


เกมส์ เกม game games เกมส์ออนไลน์
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 58.9.186.102

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับ สมัครงาน พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง สายงานผู้บริหาร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับ สมัครงาน พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง สายงานผู้บริหาร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

1. สายงานนักงานเทศบาล ประกอบด้วย
- ปลัดเทศบาล ระดับ 9 (นักบริหารงานเทศบาล 9)
- ปลัดเทศบาล ระดับ 8 (นักบริหารงานเทศบาล 8)
- ปลัดเทศบาล ระดับ 7 (นักบริหารงานเทศบาล 7)

2. สายงานนักบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย
- หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับ 8 (นักบริหารงานทั่วไป 8) หรือผู้อำนวยการกองวิชาการและแผน (นักบริหารงานทั่วไป 8)
- หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ระดับ 8 (นักบริหารงานทั่วไป 7) หรือผู้อำนวยการกองวิชาการและแผน (นักบริหารงานทั่วไป 7)

3. สายงานนักบริหารงานการคลังประกอบด้วย
- ผู้อำนวยการสำนักการคลัง (นักบริหารงานการคลัง 9)
- ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 8) หรือผู้อำนวยการส่วน ระดับ 8 (นักบริหารงานการคลัง 8)
- ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ 7 (นักบริหารงานการคลัง 7)

4. สายงานนักบริหารงานช่าง ประกอบด้วย
- ผู้อำนวยการสำนักการช่าง ระดับ 9 (นักบริหารงานช่าง 9)
- ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับ 8 (นักบริหารงานช่าง 8) หรือผู้อำนวยการส่วน ระดับ 8 (นักบริหารงานช่าง 8)

5. สายงานนักบริหารงานสาธารณสุข ประกอบด้วย
- ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ 9 (นักบริหารงานสาธารณสุข 8)
- ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ 8 (นักบริหารงานสาธารณสุข 8) หรือผู้อำนวยการส่วน ระดับ 8 (นักบริหารงานสาธารณสุข 8)
- ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับ 7 (นักบริหารงานสาธารณสุข 7)

6. สายงานนักบริหารงานการศึกษา ประกอบด้วย
- ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ระดับ 9 (นักบริหารงานการศึกษา 9)
- ผู้อำนวยการส่วนกองการศึกษา ระดับ 8 (นักบริหารงานการศึกษา 8)
- ผู้อำนวยการกองการศึกษา ระดับ 7 (นักบริหารการศึกษา 7)

7. สายงานนักบริหารงานสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย
- ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับ 8 (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8)
- ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ระดับ 7 (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7)

8. สายงานนักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ประกอบด้วย
- ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล ระดับ 8 (นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล 8)
- ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล ระดับ 7 (นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล 7)

การสมัครคัดเลือกและสถานที่รับสมัคร
1. การสมัครคัดเลือก ผู้ที่จะสมัครคัดเลือกซึ่งสังกัดเทศบาลที่ตั้งอยู่ในจังหวัดใดต้องยื่นใบสมัครเข้ารับราชการคัดเลือกด้วยตนเอง ณ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนั้น ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม - 14 กันยายน 2550 ในวันและเวลาราชการ
2. ผู้สมัครคัดเลือก มีสิทธิ์เลือกสมัครคัดเลือกได้เพียงตำแหน่งเดียว หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครคัดเลือกยื่นใบสมัครคัดเลือกไว้หลายตำแหน่ง จะพิจารณาให้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกได้ในตำแหน่งที่ได้สมัครไว้ก่อนแล้งเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครคัดเลือกพร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้
- สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานเทศบาล) จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาทุกฉบับ (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน)
- สำเนาบัตรประวัติพนักงานเทศบาลของผู้สมัครคัดเลือก พร้อมรับรองสำเนาทุกหน้า จำนวน 1 ชุด
- หนังสือรับรองจากนายกเทศมนตรีอนุญาตให้สมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
- ข้อเสนอเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ความยาวไม่น้อยกว่า 5 หน้ากระดาษ A4 รายละเอียดตามผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้ จำนวน 4 ชุด

สำหรับการรับสมัครคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก หากภายหลักปรากฏว่าผู้สมัครคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการตัดเลือกและไม่มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด ๆ

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=1830

ประกาศหางาน : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    วันที่ : 31 Aug 2007 05:24สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ เกม ออนไลน์ เล่นได้ทุกวันมันส์ได้ทุกเกมส์