แหล่งรวมเกมส์ออนไลนน์ ที่ใหญ่ที่สุด พร้อมจะมันส์กันแล้ว Click เลย
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


เกมส์ เกม game games เกมส์ออนไลน์
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 125.25.196.217

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบครู เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู 92 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอบครู เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็น ข้าราชการครู รวม 92 อัตรา ทั่วประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2550 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 92 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิชาเอก และสพท.ที่เปิดสอบ

1. นราธิวาส เขต 1 ประกอบด้วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ พลศึกษา ภาษาจีน รวม 6 อัตรา

2. ภูเก็ต ประกอบด้วย ภาษาไทย (4 อัตรา) ภาษาอังกฤษ (2 อัตรา) คณิตศาสตร์ (2 อัตรา) วิทยาศาสตร์ทั่วไป (9 อัตรา) คอมพิวเตอร์ (3 อัตรา) รวม 20 อัตรา

3. กาญจนบุรี เขต 2 ประกอบด้วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา (2 อัตรา) สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา /การประถมศึกษา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา พลศึกษา ดนตรีศึกษา รวม 11 อัตรา

4. ลพบุรี เขต 2 ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ (2 อัตรา) ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา พลศึกษา รวม 5 อัตรา

5. อุทัยธานี ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ พลศึกษา อุตสาหกรรมศิลป์ คหกรรมศาสตร์ บรรณารักษ์ รวม 5 อัตรา

6. สระแก้ว เขต 1 ประกอบด้วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา รวม 8 อัตรา

7. แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ทั่วไป สังคมศึกษา ประถมศึกษา/การประถมศึกษา รวม 4 อัตรา

8. แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ พลศึกษา รวม 4 อัตรา

9. บุรีรัมย์ เขต 2 ประกอบด้วย ภาษาไทย ภาษอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา รวม 6 อัตรา

10. บุรีรัมย์ เขต 3 ประกอบด้วย ภาษาไทย (2 อัตรา) ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ (2 อัตรา) วิทยาศาสตร์ทั่วไป สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์ ประถมศึกษา/การประถมศึกษา ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา พลศึกษา/สุขศึกษา นาฏศิลป์ ดนตรีศึกษา ศิลปะ อุตสาหกรรมศิลป์ เกษตรศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ จิตวิทยา รวม 18 อัตรา

11. สกลนคร เขต 3 ประกอบด้วย ประถมศึกษา/การประถมศึกษา รวม 1 อัตรา

12. หนองคาย เขต 3 ประกอบด้วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ รวม 4 อัตรา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตร 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ดังต่อไปนี้

2. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด และมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู จำนวนรวมแล้วไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ก่อนปี 2536 และ 18 หน่วยกิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นไป

3. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นในวันสมัครสอบ

1. ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่ระบุสาขาวิชา หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า ''ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ'' (ผู้มีสิทธิขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ต้องได้รับอนุมัติปริญญาภายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย)

2. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร

3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (ยังไม่หมดอายุ)

4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 * 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป

5. ใบรับรองแพทย์

6. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

7. ผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้

8. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาครู หรือหลักฐานที่แสดงการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

9. ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เปิดสอบ ตั้งแต่วันที่ 21-27 สิงหาคม 2550 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=1699

ประกาศหางาน : สนง. คณะกรรมการการศึกษาฯ ( ศธ.    วันที่ : 20 Aug 2007 08:09สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ เกม ออนไลน์ เล่นได้ทุกวันมันส์ได้ทุกเกมส์