เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


ผู้สนับสนุน น่ารักดอทคอม
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 58.9.188.187

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

กรมควบคุมโรค เปิดรับ สมัครงาน พนักงานราชการทั่วไป 59 อัตรา

กรมควบคุมโรค เปิดรับ สมัครงาน พนักงานราชการทั่วไป 59 อัตรา

กรมควบคุมโรค มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. นักวิชาการสาธารณสุข 7 อัตรา
- วุฒิปริญญาโททางสาธารณสุขศาสตร์
- วุฒิปริญญาโท สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
- วุฒิปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์การแพทย์

2. นักวิชาการสาธารณสุข 16 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีทางสาขาสาธารณสุขศาสตร์
- วุฒิปริญญาตรีทางจุลชีววิทยา
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการระบาด
- วุฒิปริญญาตรีทางสาธารณสุข สาขาการบริหารงานสาธารณสุข
- วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาโภชนวิทยา

3. พนักงานสนับสนุนภารกิจหลักด้านการบริหาร(ระบบงานคอมพิวเตอร์) 18 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์

4. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีทางบัญชี

5. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 9 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

6. บรรณารักษ์ 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรีทางบรรณารักษาศาสตร์

7. เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา
- วุฒิปวส. ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ

8. เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
- วุฒิ ปวส. ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ

9. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
- วุฒิปวส. ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ

10. นายช่างเทคนิค 2 อัตรา
- วุฒิปวส. ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร กรอกใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายตามแบบใบสมัคร (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ http://person.ddc.moph.go.th) และให้ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 16-24 กรกฎาคม 2550 โดยจ่ายหน้าซองถึง ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 วงเล็บมุมซองว่า ''สมัครพนักงานราชการ'' ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคจะถือวันที่ซึ่งไปรษณีย์ต้นทางประทับตามรับจดหมายภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 เป็นสำคัญ

อัตราค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร
- หน่วยที่ 1-6 หน่วยละ 100 บาท
- หน่วยที่ 7-10 หน่วยละ 50 บาท

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5*2 นิ้ว จำนวน 1 รูป โดยให้ติดรูปถ่ายที่ใบสมัคร
2. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
ในกรณีที่ไม่สามารถยื่นหลักฐานการศึกษาดังกล่าวพร้อมใบสมัครได้ให้ยื่นหนังสือรับรองวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครแทนได้
3. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
5. ธนาณัติสั่งจ่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์นนทบุรี 11000 ในนาม นา
กรวิกา สุวรรณเลิศล้ำ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 โดยให้ส่งธนาณัติมาในซองเดียวกันกับใบรับสมัคร

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=1312

ประกาศหางาน : กรมควบคุมโรค    วันที่ : 17 Jul 2007 05:27สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ต่อสู้ เกมต่อสู้ เกมชกต่อย เกมส์ต่อยมวย เกมส์ซูโม่ Click