แหล่งรวมเกมส์ออนไลนน์ ที่ใหญ่ที่สุด พร้อมจะมันส์กันแล้ว Click เลย
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


เกมส์ เกม game games เกมส์ออนไลน์
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 58.9.198.149

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็น องค์กรอิสระ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครงาน

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นองค์กรอิสระอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครงาน วุฒิป.ตรี-โท ขึ้นไป 10 ตำแหน่ง

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นองค์กรอิสระอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีภารกิจเป็นแกนนำในการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีความสามารถในการแข่งขันและอยู่รอดได้ยั่งยืน สถาบันต้องการผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถอย่างมืออาชีพ มีใจรักงานบริการ มีความกระตือรือร้น ทำงานเป็นทีม วิสัยทัศน์กว่างไกล มีความคิดเป็นพลวัด มนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศ สามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จในทุกด้านและสร้างสรรค์ผลงานเพื่อชาติ ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ/ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการข้อมูล
- เพศชาย/หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาโทขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญการวางแผนกำกับติดตามและประเมินผลให้เป็นไปตามแผนงาน มีความสามารถในการบริหารและประสานงานหน่วยงานภายในองค์กรให้เกิดความร่วมมือที่ดี

2. ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด/ที่ปรึกษา
- เพศชาย/หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาโท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ หรือโฆษณา ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวข้องกับการตลาด
- มีประสบการณ์ทำงาน 7 ปีขึ้นไป ทางด้านการตลาด บริหารธุรกิจ

3. ผู้เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจ SMEs (ด้านบัญชี/ด้านการตลาดป
- เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ บริหารทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี วิศวกรรมศาสตร์ด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ด้านอาหาร สาขาการตลาดและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เชี่ยวชาญด้านบัญชี ต้องมีประสบการณ์ในงานไม่น้อยกว่า 10 ปี
- ผู้เชี่ยวชาญด้านปรึกษาแนะนำด้านการตลาดต้องมีประสบการณ์การบริหารธุรกิจการตลาดหรือให้คำปรึกษาแนะนำ หรือผู้บริหารระดับอย่างน้อยอาวุโส ไม่น้อยกว่า 5 ปี

4. หัวหน้างานวิจัยและเผยแพร่
- เพศชาย/หญิง อายุ 30- 35 ปี วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ และสถิติประยุกต์
- มีประสบการณ์ ด้านงานวิจัย ด้านสังคมศาสตร์ การวิจัยธุรกิจ/ตลาด อยู่ระหว่าง 5 ปี
- มีความรู้ ความสามารถด้านการวิจัยเป็นอย่างดี รวมทั่งมีความสามารถในการวางแผน การบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
- มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูลสถิติได้ดี
- พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

5. เลขานุการผู้อำนวยการสถาบัน
- เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรีหรือโท สาขาเลขานุการ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี การจัดการ รัฐศาสตร์ รัฐประศานสศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในงาน คุณวุฒิระดับปริญญาโท มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงไม่ต่ำกว่า 4 ปี หรือคุณวุฒิระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงไม่ต่ำกว่า 7 ปี
- มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีความรู้ในด้านต่าง ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
- มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ
- มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้าอย่างรวดเร็ว
- มีความสามารถในการจัดเก็บเอกสาร
- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

6 .เจ้าหน้าที่พัฒนาเว็บไซต์
- อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในด้านการจัดทำข้อมูลอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
- มีความสามารถหรือประสบการณ์เกี่ยวกับโปรแกรมจัดทำเว็บไซต์ หรือสามารถออกแบบเว็บไซต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

7. พนักงานทรัพยากรบุคคล-ด้านพัฒนาบุคลากร
- เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
- มีประสบการณ์ด้านการสรรหาบุคลากรงานอบรม งานด้านสวัสดิการละกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์

8. นักออกแบบกราฟิค/นักออกแบบผลิตภัณฑ์
- อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ นิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการออกแบบกราฟิค เช่น ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ โบรชัวร์อย่างน้อย 2-3 ปี
- ผู้ที่สนใจส่งผลงานแนบมาด้วย

9. พนักงานาจัดทำโปรแกรมและบำรุงรักษาระบบฯ
- อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารเทคโนโลยีสานสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในด้านทำโปรแกรมบน Webpage ด้วย PHP และ Java Script สำหรับควบคุม Web Page อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ในการจัดการฐานข้อมูล MySQl
- มีความรู้ด้านระบบปฏิบัติการLinux หรือ Unix
- มีความรู้ในการเขียนโปรแกรมด้วย ภาษา Visual, Basic จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- พิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ไม่น้อยกว่า 35 คำ/ต่อนาที
- สามารถอ่าน และเข้าใจเนื้อหาของคู่มือต่าง ๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษได้
- มีการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ PHP JAVA Script และ Visual Basic

10. พนักงานประสานงาน
- อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด เศรษฐศาสตร์ บริหาร การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
- มีทักษะในการต่อรอง การประสานงาน
- สามารถติดต่องานจังหวัดได้
- ภาษาอังกฤษระดับดีพอใช้
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และจัดทำ Presentation ได้

ผู้สนใจกรอกใบสมัครได้ที่ http://www.ismed.or.th/SME/src/upload/File/fromjob.xls สมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายมาที่ ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 99 อาคารยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) คลองหลวง ปทุมธานี 102120 โทร. 0 2564 4000 ต่อ 5304 โทร. 0 2564 2737 หรือทาง E-mail: jobmail@ismed.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=1114

ประกาศหางาน : สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง ฯ    วันที่ : 27 Jun 2007 05:09สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ เกม ออนไลน์ เล่นได้ทุกวันมันส์ได้ทุกเกมส์