แหล่งรวมเกมส์ออนไลนน์ ที่ใหญ่ที่สุด พร้อมจะมันส์กันแล้ว Click เลย
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


เกมส์ เกม game games เกมส์ออนไลน์
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 58.9.201.50

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

ก.พ. เปิดสอบสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ เข้ารับราชการ วุฒิ ปวส.-ปวท.-อนุ พร้อม 13 ศูนย์สอบ ถึง 6 ก.ค. 50

ด้วย ก.พ. ( คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 ในส่วนราชการต่าง ๆ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 ของหนังสื อสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 15 ลงวันที่ 9 กันยายน 2535 เร ื่อง หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขัน และวิธีดำเนินการสอบแข่งขัน เ กณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การนำรายชื่อผู้สอ บแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำ แหน่งอื่น และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่งออกตามความใน มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภา คม 2539 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน ฯ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ใน ส่วนราชการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

1.1 ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

1.1.1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2

1.1.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2

1.2 คุณสมบัติของผู้สมัครและอัตราเงินเดือน

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเงินเดือน 6,220 บาท หรือตามที่ ก.พ.กำหนด

- วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราเงินเดือน 6,820 บาท หรือตามที่ ก.พ.กำหนด

1.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1.3.1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2

- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูลและสถิติที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับงานช่างสาขาต่าง ๆ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์หรือเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ การเก็บรักษา จัดทำทะเบียนยานพาหนะการโอนกรรมสิทธิ์ ติดตามให้มีการซ่อมบำรุง รักษา ซ่อมแซม ตามกำหนดเวลาที่ฝ่ายเทคนิคกำหนดไว้ จำหน่ายยานพาหนะที่ชำรุดเสื่อมสภาพและการเบิกจ่าย พัสดุทางช่าง การตรวจสอบลงหรือเปลี่ยนแปลงรายการ เก็บรักษา และให้บริการเอกสารสำคัญของทางราชการ เช่น ทะเบียนประวัติข้าราชการ ทะเบียนที่เกี่ยวกับการค้าและอุตสาหกรรม และงานทะเบียนเอกสารเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ การรวบรวมข้อมูล หรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงานการประชุม เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

1.3.2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2

- ปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณประจำปี ทำฎีกาเบิกเงิน จัดทำทะเบียนคุมฎีกา ทะเบียน คุมใบสำคัญคู่จ่าย เป็นต้น ทำบัญชีบางประเภทตามระบบของราชการ เช่น บัญชีเงินสดประจำวัน บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบใบสำคัญ หมวดรายจ่าย ตรวจทานงบใบสำคัญหมวดที่ไม่มีปัญหา ทำรายงานการเงินเป็นประจำทุกเดือน และปฏิบัติหน้าที่ อื่นที่เกี่ยวข้อง

2. วิธีดำเนินการ

2.1 ก.พ.จะเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2550

2.2 การดำเนินการสอบจะจัดสอบพร้อมกัน 13 ศูนย์สอบ คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี เชียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา

3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

3.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ดังต่อไปนี้

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.

(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น

(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

(8) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น

(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น

(14) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

ผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (7) (9) (10) หรือ (14) จะมีสิทธิสมัครสอบต่อเมื่อได้รับยกเว้นจาก ก.พ. แล้ว ส่วนผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (11) หรือ (12) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกิน 2 ปีแล้ว หรือผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (13) ถ้าผู้นั้นได้ออกจากงาน หรือออกจากราชการไปเกิน 3 ปีแล้ว และมิใช่เป็นกรณีออกจากงาน หรือออกจากราชการ เพราะกระทำผิดในกรณีทุจริตต่อหน้าที่ จะมีสิทธิสมัครสอบต่อเมื่อได้รับการยกเว้นจาก ก.พ. แล้ว สำหรับผู้ที่ขาดคุณสมบัติตาม (4) มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้เมื่อพ้นจากตำแหน่งข้าราชการการเมืองแล้ว

4. การรับสมัครสอบ

4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2550 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังนี้

(1) เปิดเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th

(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะออกเลขประจำตัวสอบและแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคาร กรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

(3) พิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 2 แผ่น หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบแฟ้มข้อมูล (File) ลงใน สื่อบันทึกข้อมูล เช่น แผ่นบันทึก (Diskette) เป็นต้น

ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครหรือบันทึกข้อมูลได้ ให้ผู้สมัครเข้าไปพิมพ์ใบสมัคร หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่อีกครั้งหนึ่ง แต่จะแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วไม่ได้

4.2 นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะ ที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2550 ภายในเวลาทำการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว

4.3 ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ จำนวน 80 บาท ซึ่งประกอบด้วย

(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 50 บาท

(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

4.4 ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1x1.5 นิ้ว ลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน และนำมายื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

5. เงื่อนไขการสมัครสอบ

5.1 ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

5.2 ผู้สมัครสอบเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง และเลือกบัญชีที่จะบรรจุได้เพียง 1 รหัสบัญชี

5.3 ผู้สมัครสอบซึ่งเลือกขึ้นบัญชีของรหัสบัญชีใด จะต้องเลือกศูนย์สอบของรหัสบัญชีนั้นเพียงแห่งเดียว

ทั้งนี้ การเลือกสมัครตามข้อ 5.2 และ 5.3 เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้

5.4 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 3.2 และต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 6 กรกฎาคม 2550 ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

5.5 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอก ข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137

5.6 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ สำนักงาน ก.พ. จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบ ครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

6. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ

สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 9 สิงหาคม 2550 ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th

7. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน มี 3 ภาค ดังนี้

7.1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้โดยวิธีสอบข้อเขียน

1) วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

- ความสามารถในการสรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ

- ความสามารถทางภาษาในการคิดวิเคราะห์และสรุปเหตุผล ซึ่งประกอบด้วยการอุปมาอุปไมย การสรุปเหตุผล และการหาความสัมพันธ์ของคำหรือข้อความ

2) วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

- ความเข้าใจภาษา การอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความหรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความและตีความด้วย

- การใช้ภาษา การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา การเรียงข้อความ

7.2 ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ผู้สมัครสอบในตำแหน่งใดต้องสอบวิชาเฉพาะตำแหน่งนั้นตามที่ได้กำหนดไว้

7.3 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

จะประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของ ข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

ทั้งนี้ จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่านทั้ง 2 ภาคนี้แล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

8. เกณฑ์การตัดสิน

- ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาคตาม หลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

9. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

(1) ใบสมัครในข้อ 4.4

(2) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน 2 ฉบับ

ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ 6 กรกฎาคม 2550

(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

(4) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ในกรณีชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ

(5) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2535 ซึ่งได้แก่ โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม, วัณโรคในระยะอันตราย, โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม, โรคติดยาเสพติด, โรคพิษสุราเรื้อรัง

(6) หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 อนุญาตให้สมัครสอบแข่งขันได้ ภายในวันที่ที่สมัครสอบในกรณีที่ผู้สมัครสอบเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าตำแหน่งที่ผู้สมัครสอบดำรงอยู่ และใช้คุณวุฒิเช่นเดียวกันกับตำแหน่งที่ผู้สมัครสอบดำรงอยู่

สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง ว่า สำเนาถูกต้องŽ ลงชื่อ วันที่ และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสำเนาเอกสาร

10. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมทุกภาคสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนวิชาภาษาไทยในภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังคงได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า สำนักงาน ก.พ. จะประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยแยกเป็น 6 รหัสบัญชี ตามที่ผู้สมัครสอบได้แสดงความจำนงไว้

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

11. การบรรจุและแต่งตั้ง

ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งใดจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานทุกประเภทซึ่งมีความประสงค์จะโอนโดยผลการสอบแข่งขัน ส่วนราชการที่จะบรรจุและแต่งตั้งมีสิทธิที่จะไม่รับโอนก็ได้

12. การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่นกรณีที่มีเหตุผลสมควร ก.พ. อาจพิจารณามีมติให้องค์กรหรือส่วนราชการนำรายชื่อ ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งที่สอบครั้งนี้ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่นได้ การนำรายชื่อไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการสอบครั้งเดียวกันกับการสอบครั้งนี้ โดยผู้สอบแข่งขันได้มีสิทธิที่จะรับการบรรจุได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=1067

ประกาศหางาน : คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน    วันที่ : 23 Jun 2007 06:20สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ เกม ออนไลน์ เล่นได้ทุกวันมันส์ได้ทุกเกมส์