แหล่งรวมเกมส์ออนไลนน์ ที่ใหญ่ที่สุด พร้อมจะมันส์กันแล้ว Click เลย
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


เกมส์ เกม game games เกมส์ออนไลน์
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 58.9.201.50

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค 9 รับสมัครสอบแข่งขัน รับราชการเข้าเป็น นักเรียนนายสิบ 1,038 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ตำรวจภูธรภาค 9 ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ หลักสูตรเร่งรัด จำนวน 1,038 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
-รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพศชาย ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจหลักสูตรเร่งรัด จำนวน 1,038 อัตรา
โดยแยกอัตราและสายการสอบเป็น

1.สายนักเรียนนายสิบตำรวจ ผู้สมัครใจดำรงตำแหน่งในสังกัดตำรวจภูธร ภาค 9 (ไม่จัดภูมิ ลำเนา) จำนวน 300 อัตรา ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ นสต.

2.สายนักเรียนนายสิบตำรวจ ผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 7 จังหวัดของตำรวจภูธรภาค 9 จำนวน 300 อัตรา ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ นสต.2

3.สายนักเรียนนายสิบตำรวจ ผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) จำนวน 438 อัตรา ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ นสต.3
-ผู้สอบได้จะได้รับการบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ โดยได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ รับอัตราเงินเดือนระดับ พ.1 ชั้น 1 (1,240 บาท) ดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับหมู่ ประจำศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร จนครบตามจำนวนที่ประกาศรับสมัคร และจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม 6 เดือน เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมแล้วจะได้รับการแต่งตั้งเป็นขรก. ตำรวจชั้นประทวนยศสิบตำรวจตรีอัตราเงินเดือนระดับ ป.1 ชั้น 8 (6,220 บาท) ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ โดยจะได้รับการแต่งตั้งในสังกัดตำรวจภูธรภาค 9

การให้คะแนนพิเศษพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
1.บุตร หรือบุตรบุณธรรมของผู้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากเหตุหารณ์ความไม่สงบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา (กรณีเป็นบุตรบุญธรรมต้องจดทะเบียนรับบรองบุตรก่อนเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ) ให้คะแนนพิเศษ ดังต่อไปนี้
-บุตร หรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการตำรวจ หรือข้าราชการทหารคะแนนพิเศษ 15%
-บุตร หรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการอื่น คะแนนพิเศษ 13%
-บุตร หรือบุตรบุญธรรมของประชาชนทั่วไป คะแนนพิเศษ 10%

2.พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันของผู้เสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากเหตุการณ์ความไม้สงบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา คะแนนพิเศษ 13%

3.ราษฎรอาสา หรืออาสาสมัครพิทักษ์ชุมชนคะแนนพิเศษ 10%

4.บุตรของข้าราชการตำรวจให้คะแนนพิเศษ ดังต่อไปนี้
-บุตรของข้าราชการตำรวจที่เคยไปปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน คะแนนพิเศษ 7%
-บุตรของข้าราชการตำรวจทั่วไป คะแนนพิเศษ 4%

5.ผู้ที่สามารถสื่อสารภาษามลายูท้องถิ่น โดยมีหนังสือรับรองจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน คะแนนพิเศษ 3%
หลักเกณฑ์การกำหนดภูมิลำเนาของผู้สมัคร
การสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ หลักสูตรเร่งรัด จำนวน 1,038 อัตรา จะต้องมีภูมิลำเนาโดยถือเกณฑ์?ตามที่สำนัก

งานตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้ ดังนี้
1.ผู้สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ สายนักเรียนนายสิบตำรวจ ผู้สมัครใจดำรงตำแหน่งในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3 (นสต.1) ไม่จำกัดภูมิลำเนา

2.ผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ สานักเรียนนายสิบตำรวจภูธรภาค 9 (นสต.2)
-จะต้องมีภูมิลำเนา โดยต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบันในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง ตรัง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เป็นระยะเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร หรือ
-ในกรณีที่ปู้สมัครสอบมีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบันไม่ถึง 3 ปี ให้พื้นที่ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดิมก่อนย้ายชื่อเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบันเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 3 ปี เป็นภูมิลำเนาของผู้สมัคร หรือในกรณีที่ผู้สมัครสอบมีชื่ออยู่ในทะเบียนเดิมตามข้อ 4.22 ไม่ถึง 3 ปี ให้ถือพื้นที่ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านรวมกันแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า5 ปี โดยระยะเวลาดังกล่าวจะต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้เป็นภูมิลำเนาของผู้สมัคร

3.ผู้สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ สายนักเรียนนายสิบตำรวจผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย)
-จะต้องมีภูมิลำเนาโดยต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบันในเขตพื้นที่จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงลา เป็นระยะเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร หรือ
-ในกรณีที่ผู้สมัครสอบมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบันไม่ถึง 3 ปี ตามข้อ 4.3.1 ให้ถือพื้นที่ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดิม ก่อนย้ายชื่อเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบัน เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 3 ปี เป็นภูมิลำเนาของผู้สมัคร หรือ
-ในกรณีที่ผู้สมัครสอบมีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านเดิม ตามข้อ 4.3.2 ไม่ถึง 3 ปี ให้ถือพื้นที่ที่ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านรวมกันแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยระยะเวลาดังกล่าวจะต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ได้ เป็นภูมิลำเนาของผู้สมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจหลักสูตรเร่งรัด ให้ซื้อระเบียบการและเอกสารการสมัครได้ตามสถานที่ที่ตำรวจภูธรภาค 9 ประกาศให้ทราบ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

1.ระเบียบการและเอกสารการสมัครชุดละ 100 บาท จำหน่ายตามวัน เวลา และสถานที่ ตำรวจภูธรภาค 9 จะประกาศให้ทราบ

2.การรับสมัคร ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้
-วันที่ 26 มิถุนายน 2550 จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สถานที่รับสมัคร
1.สายนักเรียนนายสิบตำรวจ ผู้สมัครใจดำรงตำแหน่งในสังกัดตำรวจภูธรภาค 9 ไม่จำกัดภูมิลำเนา (นสต.1) 300 อัตรา ซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่กองบัญชาการศึกษา กรุงเทพฯ

2.สายนักเรียนนายสิบตำรวจผู้มีภูมิลำเสาในพื้นที่ 7 จังหวัด ของตำรวจภูธรภาค 9 (นสต.2) จำนวน 300 อัตรา ซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่ ตำรวจภูธรภาค 9 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

3.สายนักเรียนนายสิบตำรวจ ผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) (นสต.3) จำนวน 438 อัตรา ซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=1064

ประกาศหางาน : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    วันที่ : 23 Jun 2007 06:16สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ เกม ออนไลน์ เล่นได้ทุกวันมันส์ได้ทุกเกมส์