แหล่งรวมเกมส์ออนไลนน์ ที่ใหญ่ที่สุด พร้อมจะมันส์กันแล้ว Click เลย
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


เกมส์ เกม game games เกมส์ออนไลน์
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 58.9.204.135

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัคร งานราชการ รับวุฒิ ปวช.-ป.ตรี 19 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัคร งานราชการ รับวุฒิ ปวช.-ป.ตรี 19 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำ เลือกสรรบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีบรรจุเป็นพนักงานงานราชการประเภททั่วไป ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายปละแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 4 ตำแหน่ง ได้แก่
1.1 ส่วนกลาง จำนวน 3 อัตรา
1.2 สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล 4 (จังหวัดขอนแก่น) จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และนิเวศวิทยา หรือสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่กรมเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 6 อัตรา ได้แก่
2.1 ส่วนกลาง จำนวน 4 อัตรา
2.2 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 (จังหวัดสระบุรี) จำนวน 1 อัตรา
2.3 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค (จังหวัดอุดรธานี) จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่กรมเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3. ตำแหน่งนิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ส่วนกลาง)
- วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์

4. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค กลุ่มงานเทคนิค (ส่วนกลาง)
- วุฒิ ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนามคมช่างก่อสร้าง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ

5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 4 ตำแหน่งได้แก่
5.1 ส่วนกลาง จำนวน 1 อัตรา
5.2 สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 1 อัตรา
5.3 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 (จังหวัดอุดรธานี) จำนวน 1 อัตรา
5.4 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 (จังหวัดขอนแก่น) จำนวน 1 อัตรา
- วุฒิปวส. ทางบริหารธุรกิจ การตลาด บัญชี คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลขานุการ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน และมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 3 ตำแหน่ง (สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 จังหวัดปราจีนบุรี)
- วุฒิปวช. ทางบริหารธุรกิจ การตลาด บัญชี คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เลขานุการ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน และมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ระยะเวลาการจ้า ค้าตอบแทน และสิทธิประโยชน์
- ระยะเวลาการจ้างไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2551 โดยอาจจะมีการต่อระยะเวลาราชการจ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ 4 ปี ปละได้รับค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์อื่น ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สนใจรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4-12 มิถุนายน 2550 ได้ที่ กลุ่มงานบุคคล สำนักงานบริหารกลาง อาคารกรมทรัพยากรน้ำ 180/3 ถ.พระรามที่ 6 ซ.34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. เฉพาะวันทำการ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. (โดยสมัครได้คนละ 1ตำแหน่ง) ใบสมัครที่ส่งแล้ว ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขใบสมัคร

7. ตำแหน่งพนักงานวัดระดับน้ำ กลุ่มงานบริการ 1 (สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 จังหวัดปราจีนบุรี)
- วุฒิ ม.3 หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานเกี่ยวข้องมาไม่น้อยกวา 3 ปี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สานใจสมัครได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 เลขที่ 820 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-12 มิถุนายน 2550

เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นใบสมัคร
- สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ หรือสำเนาใบสุทธิ พร้อมรับรองสำเนา
- สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา
- ใบรับรองแพทย์ ซึ่งรับรองว่าเป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามนามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2526) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
- รูปถ่าย ขนาด 3*4 จำนวน 2 รูป
- สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=843

ประกาศหางาน : กรมทรัพยากรน้ำ    วันที่ : 31 May 2007 01:50สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ต่อสู้ เกมต่อสู้ เกมชกต่อย เกมส์ต่อยมวย เกมส์ซูโม่ Click