แหล่งรวมเกมส์ออนไลนน์ ที่ใหญ่ที่สุด พร้อมจะมันส์กันแล้ว Click เลย
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


เกมส์ เกม game games เกมส์ออนไลน์
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 58.9.200.103

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัคร คนไทย เปิดรับคนไทยไปทำงานที่ ประเทศเกาหลี

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัคร คนไทย เปิดรับคนไทยไปทำงานที่ ประเทศเกาหลี

ตามที่รัฐบาลไทย โดยกระทรวงแรงงานลงบันทึกความเข้าใจกับรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี โดยกระทรวงแรงงาน สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2549 จัดส่งแรงงานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ ซึ่งกำหนดให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานผู้ส่ง ทำหน้าที่ในการรับสมัครคัดเลือกและจัดส่งคนหางานไปทำงานนั้น

เพื่อให้การจัดส่งบัญชีรายชื่อคนงานให้ทางการเกาหลีและการจัดส่งคนหางานไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีเป็นบันทึกความเข้าใจการจัดส่งแรงงานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี กรรรมการจัดหางานจึงประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกและจัดส่งส่งคนหางานไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างงานแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System for foreigners: EPS) ดังต่อไปนี้

1. ลักษณะอาชีพและประเภทงาน
ประกอบด้วยงานใน 4 กิจการ ซึ่งผู้สมัครจะต้องเลือกว่าต้องการเดินทางไปทำงานในกิจการใดกิจการหนึ่งเพียงกิจการเดียว ดังนี้
1.1 งานก่อสร้าง
1.2 งานเกษตร (เพาะปลูก)
1.3 งานเลี้ยงสัตว์
1.4 งานประมง
(ค่าจ้างมาตรฐานของคนหางานตามกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลีปัจจุบันกำหนดไว้ 786,480 วอน หรือประมาณ 23,122 บาท)

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
- เพศชาย/หญิง แต่ทั้งนี้แรงงานที่เป็นที่ต้องการของนายจ้างคือเพศชาย
- อายุ 18-39 ปีบริบูรณ์ ณ วันสมัครทั้งนี้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ซึ่งยังบรรลุนิติภาวะผู้ปกครองจะต้องลงชื่อยินยอมให้เดินทางไปทำงานกรณีได้รับการคัดเลือก สำหรับผู้สมัครที่สอบคัดเลือกได้และกรรมการจัดหางานได้จัดส่งข้อมูลให้นายจ้า
แล้ว แต่ยังไม่ได้รับคัดเลือกจนกระทั่งมีอายุเกิน 40 ปี จะไม่มีสิทธิ์เดินทางไปทำงาน
- วุฒิม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
- สุขภาพแข็งแร สมบูรณ์ ไม่พิการหรือทุพพลภาพ และไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ทางการเกาหลีกำหนด ไวรัสตับอักเสบบี เอดส์ ซิฟิลิส วัณโรค ไส้เลื่อน นิ่วในไต โรคหัวใจ ต่อมไทรอยด์เป็นพิเศษ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินหายในอักเสบเฉียบพลันชนิดรุนแรง โรคปวดหลัง จากหมอนรองกระดูกทับเส้น โรคจิตวิปริต นาบอดสีและสายตาสั้น
- มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติการถูกลงโทษถึงขั้นจำคุก และไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
- เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะ
- ต้องไม่เป็นผู้ที่มีประวัติกระทำผิดกฎหมายเข้าเมืองของเกาหลี
- ต้องไมเป็นผู้ที่ถูกทางเกาหลีส่งกลับประเทศ
- ต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในเกาหลีอย่างผิดกฎหมายเกินกว่า 3 เดือน
- ต้องไม่เป็นผู้ที่พยายามเดินทางเข้าเกาหลีเพื่อไปทำงานโดยผิดกฎหมาย
- ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกห้ามเดินทางเข้าประเทศเกาหลี
- ต้องไม่เป็นผู้ที่เข้าไปทำงานเกาหลีในระบบ EPS แล้ว แต่ทำงานไม่ครบ 2 ปี
- ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยสมัครไปทำงานเกาหลีในระบบ EPS และได้รับคัดเลือกจากนายจ้างแล้ว แต่ปฏิเสธการทำสัญญาจ้าง 2 ครั้ง หรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากนายจ้างแล้ว แต่สละสิทธิ์การเดินทางไปทำงานจะไม่มีสิทธิ์สมัครเพื่อเดินทางไปทำงานตามระบบ EPS อีกเป็นระยะเวลา 1 ปี
- ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยสมัครไปทำงานเกาหลีในระบบ EPS และได้รับคัดเลือกจากนายจ้าง พร้อมทั้งได้รับหนังสือรับรองการอนุมัติวีซ่า (CCVI) แล้ว แต่ปฏิเสธไม่เดินทางไปทำงาน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามจะต้องมีระยะเวลานับแต่วันปฏิเสธการเดินทางถึงวันที่สมัครไม่น้อยกว่า 1 ปี
- ต้องไม่เป็นผู้ที่สอบผ่านความสามารถภาษาเกาหลี ในการสอบครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2548 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2549

3. หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นในการสมัคร
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
- สำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งมีอายุสามารถใช้งานได้อีกไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเอกสารที่กระทรวงต่างประเทศออกให้เป็นหลักฐานกรณีขอทำหนังสือเดินทางใหม่ที่มีชื่อ-สกุลภาษาอังกฤษและหมายเลขหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ชุด
- ใบรับรองการตรวจสุขภาพว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 1 เดือน จำนวน 2 ชุด
- สำเนาหลักฐานกรเปลี่ยนชื่อ-สกุล
- สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
- สำเนาวุฒิการศึกษา โดยจะต้องนำเอกสารตัวจริงมาแสดงด้วย
- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 โหล ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

4. กำหนดการรับสมัคร
กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-18 พฤษภาคม 2550 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศอาคารประกันสังคม เขตพื้นที่ 3 ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กทม.

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=693

ประกาศหางาน : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน    วันที่ : 13 May 2007 06:28สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์แต่งตัว เกมแต่งตัว เกมส์แต่งตัวตุ๊กตา เกมแต่งตัวตุ๊กตา