แหล่งรวมเกมส์ออนไลนน์ ที่ใหญ่ที่สุด พร้อมจะมันส์กันแล้ว Click เลย
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


เกมส์ เกม game games เกมส์ออนไลน์
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 58.9.200.103

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัคร นักศึกษาวิศวกรรมรถไฟ 7 สาขา เรียนจบ บรรจุเป็นพนักงาน ทันที

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครนักศึกษา ระดับปวช. เป็นนักศึกษาวิศวกรรมรถไฟ 7 สาขา เรียนจบ บรรจุเป็นพนักงาน ทันที

การรถไฟแห่งประเทศไทยรับสมัครนักศึกษาระดับปวช. เข้าเป็นนักศึกษาวิศวกรรมรถไฟ ประจำปี 2550 มีรายละเอียดดังนี้

1. สถานที่ตั้ง
โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กทม. 10900 (ปากทางเข้าโรงเรียน เยื้องกับสำนักงานใหญ่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ตรงข้างโรงเรียนทอวัง ด้าน ถ.วิภาวดีรังสิต) โทร.0 2220 4647, 0 2621 8701 ต่อ 821 5739, 827 5757, 821 5706, 821 5716, 021 5756

2. ระดับชั้น และสาขาวิชาที่รับสมัคร
2.1 สาขาวิชาช่างโยธา 20 อัตรา วุฒิปวช. สาขาช่างก่อสร้าง
2.2 สาขาวิชาช่างเครื่องกล 120 อัตรา วุฒิปวช. สาขาวิช่าชาช่างยนต์
2.3 สาขาวิชาการเดินรถ วุฒิปวช. สาขาวิชาการบัญชี เลขานุการ การขาย การตลาด และคอมพิวเตอร์
3. สิทธิเมื่อสำเร็จการศึกษา
- ได้รับประกาศนียบัตรโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ หรือเทียบเท่าปวส. กระทรวงศึกษาธิการและจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของการรถไฟฯ ตามความเหมาะสมของอัตรากำลังที่การรถไฟฯ ต้องการ
วันเวลาเรียน
เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ แต่อาจเปลี่ยนเวลาได้ตามความเหมาะสมของหลักสูตร

4. คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย โสด สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ไม่เกิน 22 ปี ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. สอบผ่านวิชาทหารชั้นปีที่ 3 จากกรมการรักษาดินแดน (จบ รด.ปี3) หรืไม่มีภาระทางทหาร ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
- สายตาปรกติ หูไม่ตึง ไม่เป็นใบ้ หรือพูดไม่ชัด ไม่ติดอ่าง ตรวจและรับรองโดยแพทย์ของการรถไฟฯ
- สภาพร่างกายปรกติ ไม่ทุพพลภาพ ไม่มีรอยสัด หรือรอยแผลเป็นหน้ารังเกียจ นิ้วไม่โก่งงอหรือด้วน ตรวจและรับรองโดยแพทย์ของการรถไฟฯ
- ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้าง โรคพิษสุราเรื้อรัง ไม่ติดสารเสพติดชนิดใด ตรวจและรับรองโดยแพทย์ของการรถไฟฯ
- มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุแต่งตั้งและถอดถอนผู้ปฏิบัติงานของการรถไฟฯ
- ไม่บกพร่องในศิลธรรมอันดี เลื่อมใสต่อการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เคยต้องโทษคดีอาญาและไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือหุโทษ

5. การรับสมัคร
- ประเภทบุคคลภายนอก รับสมัครจากนักศึกษาทั่วไปที่เป็นบุคคลภายนอก
- ประเภทบุตรพนักงานรถไฟฯ (ครฟ.) รับสมัครจำนักศึกษาที่เป็นบุตรพนักงานรถไฟฯ หรือบุตรอดีตพนักงานรถไฟฯ ยกเว้นบุตรบุญธรรม

6. หลักเกณฑ์การพิจารณา
- หากคณะกรรมการการสอบคัดเลือกพิจารณาเห็นสมควรรับสมัคร หรือไม่รับสมัครบุคคลหนึ่งบุคคลใด เมื่อคณะกรรมการสอบคัดเลือกเสนอความเห็นดังกล่าวต่อฝ่ายบริหารงานบุคคลด้านฝึกอบรมฝ่ายบริหารงานบุคคลด้านฝึกอบรมจะสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการพิจารณาตัดสิน
- ในกรณีที่ผลการสอบของผู้สมัครประเภทใดตามข้อ 5 มีผู้สอบได้ไมครบจำนวนที่ต้องการรับเข้าศึกษาให้คัดเลือกจากผู้สมัครสอบได้ ซึ่งผ่านเกณฑ์ในประเภทอื่นตามข้อ 5 เข้ามาทดแทนตามลำดับคะแนนจนครบจำนวน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือก ซึ่งการรถไผฯ แต่งตั้งเป็นผู้กำหนด

7. วิธีการรับสมัคร
ซื้อคู่มือการสมัคร และใบสมัคร ราคาชุดละ 100 บาท ได้โดยตรงที่โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ถ.กำแพงเพชร 2 ตรงข้ามโรงเรียนหอวังหลังสำนักงานใหญ่การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เวลา 09.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

8. การยื่นใบสมัคร
ต้องยื่นใบสมัครด้วยตัวเองในเวลาที่กำหนดในใบสมัครที่ อาคาร 3 โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ฝ่ายบริหารงานบุคคลด้านฝึกอบรม ในเวลา 09.00-16.00 น.

9. หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ
- ใบสุทธิ ใบรับรอง ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ รบ.) หรือประกาศนียบัตร ซึ่งระบุสาขาที่จบการศึกษาตรงตามสาขาที่ต้องการสมัครสอบคัดเลือก พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
- ใบสมัครสอบที่กรอก้อความครบถ้วนตามความเป็นจริงเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงอย่างชัดเจน
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายสำเนาเอกสาร 1 ฉบับ
- หนังสือรับรองว่าเป็นบุตร ครฟ. หรือบุตรอดีต ครฟ. ที่ออกให้โดยผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ตั้งแต่ระดับ 8 ขึ้นไป ของบิดา หรือมารดาของผู้สมัคร ในกรณีที่สมัครประเภทบุตร ครฟ.
- หลักฐานว่าจบ รด.ชั้นปีที่ 3 หรือเอกสารรับรองว่าไม่มีภาระทางทหาร พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
- บัตรประชาชน พร้อมถ่ายสำเนาเอกสาร หน้า-หลัง 1 ฉบับ
- ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน 300 บาท และจะไม่คืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิน

10. ขั้นตอนการสมัครสอบ
- กรอกใบสมัคร ตรวจหลักฐาน ชำระเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 300 บาท รับรหัสประจำตัวสอบ ผู้สมัครสอบต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษา หรือแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

ผู้สมัครสอบต้องกรอกใบสมัครด้วยข้อความที่เป็นจริงผู้สมัครสอบรายใดกรอกข้อความอันเป็นเท็จไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะเป็นด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามลงในเอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบถือว่าผู้นั้นมีเจตนาทุจริต และจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
อนึ่ง สิทธิทั้งหลายที่เกิดขึ้นจาการกระทำที่เป็นทุจริต ถือว่าผู้สมัครสอบไม่ผ่านการสอบคัดเลือก
กำหนดวันขายใบสมัคร และรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=692

ประกาศหางาน : การรถไฟแห่งประเทศไทย    วันที่ : 13 May 2007 06:27สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ เกม ออนไลน์ เล่นได้ทุกวันมันส์ได้ทุกเกมส์