เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


เกมส์ เกม game games เกมส์ออนไลน์
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 58.9.187.198

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาล ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัคร

คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาล ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัคร พนักงานบัญชี โรงจำนำ

ด้วย คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาล ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันจากผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเมืองพัทยา จึงประกอบรับสมัครสอบดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานสถานธนานุบาล

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- วุฒิ ปวส. สาขาการบัญชี จากวิทยาลัยหรือโรงเรียนพาณิชยการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการวิทยาลัย หรือโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่า หรือปริญญาตรีทางบัญชี
- อัตราค่าจ้างขั้นต้นตำแหน่งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาลเดือนละ 6,890 บาท

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมกับชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบคนละ 150 บาท ณ สถานที่รับสมัคร เงินค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่คืนให้ในเมือได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันแล้ว เว้นแต่เฉพาะผู้ที่ขาดคุณสมบัติและไม่มีพื้นความรู้ดังที่กำหนดไว้
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่สำนักงาน จ.ส.ท กำหนด เขียนด้วยหมึกเป็นลายมือของตนเองด้วยบรรจง อ่านได้ชัดเจน

หลักฐานประกอบการสมัคร มีดังนี้
- ใบสุทธิหรือประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการศึกษา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
- ทะเบียนบ้าน (ทร.14)พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
- บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา 1 ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ปริญญา 1 ฉบับ
- รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอใบสมัครสอบ และยื่นใบสมัครที่สำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วังสวนสุนันทา ถ.ราชสีมา แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กทม. ตั้งแต่วันที่ 2-30 เมษายน 2550 เวลา 09.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=501

ประกาศหางาน : คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาล    วันที่ : 22 Apr 2007 00:03สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์แต่งตัว เกมแต่งตัว เกมส์แต่งตัวตุ๊กตา เกมแต่งตัวตุ๊กตา