เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


DVD UP 2 U
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 58.9.194.222

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

รัฐสภา รับสมัครสอบเข้าทำงาน เป็น ข้าราชการรัฐสภาสามัญ เปิดสอบระดับ 1-3 ครั้งที่ 1/2550 83 อัตรา

รัฐสภา รับสมัครสอบเข้าทำงาน เป็น ข้าราชการรัฐสภาสามัญ เปิดสอบระดับ 1-3 ครั้งที่ 1/2550 83 อัตรา

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันจะ ดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคล เข้า รับราชการ เป็น ข้าราชการรัฐสภาสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ใน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 (23 อัตรา)
- วุฒิปวช. ทางบัญชีพาณิชยการ เลขานุการ ภาษาต่างประเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ มีความสามารถใช้โปรแกรมประมวลผลคำโปรแกรมฐานข้อมูล โปรแกรมคำนวณ
- มีความสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยได้ในอัตราความเร็วนาทีละไม่น้อยกว่า 35 คำ และภาษาอังกฤษนาที่ละไม่น้อยกว่า 25 คำ
2. ช่างศิลป์ 1 (1อัตรา)
- วุฒิปวช. ทางจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ ศิลปกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์
3. ช่างไฟฟ้า 1 (1 อัตรา)
- วุฒิปวช. ทางช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ
4. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 (1 อัตรา)
- วุฒิปวช. ทางพาณิชยการ ภาษาต่างประเทศ เลขานุการ คอมพิวเตอร์
5.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 (3 อัตรา)
- วุฒิปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขาธิการ
6. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 (3 อัตรา)
- วุฒิปวส. ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม คอมพิวเตอร์
7. เจ้าพนักงานธุรการ 2 (13 อัตรา)
- วุฒิปวส. ทางบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือนุปริญญาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์
8. นายช่างศิลป์ 2 (1 อัตรา)
- วุฒิปวส. ทางศิลปกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์ มัณฑนศิลป์ จิตรกรม หรือได้รับอนุปริญญาศิลปกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์ มัณฑนศิลป์ จิตรกรม
9. เจ้าหน้าที่งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป 2 (1 อัตรา)
- วุฒิปวส. ทางพาณิชยการที่มีการศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องจักรไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย
10. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2 (3 อัตรา)
- วุฒิปวท. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
- วุฒิปวส. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ
11. ช่างโยธา 2 (2 อัตรา)
- วุฒิปวท. ทางเทคนิควิศวกรรสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา
- วุฒิปวส. ทางช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างโยธา
12. นายช่างเครื่องกล 2 (1 อัตรา)
- วุฒิปวส. ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะ อุตสาหกรรม
13. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 2 (2 อัตรา)
- วุฒิปวส. ทางช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุ ช่างภาพ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์ การโฆษณา
14. นิติกร 3 (22 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี ทางกฎหมาย
15. ผู้สื่อข่าว 3 (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน สังคมศาสตร์
16. วิทยากร 3 (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ จิตวิทยา มานุษยวิทยา
17. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 (ด้านระบบงานคอมพิวเตอร์)(1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
18. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 (1 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์
19. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 3 (ภาษาอังกฤษ)(2 อัตรา)
- วุฒิปริญญาตรี ทางวิธีการทูต หรือความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมายระหว่างประเทศ และอักษรศาสตร์

วิธีการสมัครสอบ
เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 2-19 เมษายน 2550 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.parliament.go.th หัวข้อการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ หรือที่ http://job.parliament.go.th จากนั้นให้ปฏิบัติตามทีรัฐสภากำหนดไว้โดยต้องกรอกข้อความในใบสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบจะออกใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบ บัตรประจำตัวสอบ และแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 ระดับ และไม่เกิน 3 ตำแหน่ง ในระดับนั้น
หากผู้สมัครมีข้อขัดข้องในการดำเนินการให้สอบถามได้ที่ สำนักงานเลขานุการ ก.ร. อาคารทิปโก้ ชั้น 19 โทร.0 2357 3100 ต่อ 3190-3192, 3188 ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานและเอกสารที่ใช้นาการสอบ
ให้ผู้สมัครสอบนำหลักฐานมาแสดงในวันสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ดังนี้

1.บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2.บัตรประจำตัวสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ตและติดรูปถ่ายเรียบร้อย (ต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบ
3.ใบรับเงินของ บมจ.ธนาคารกรุงไทยและหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบในตำแหน่งที่สมัครสอบ หากไม่นำหลักฐานดังกล่าวมาให้ครบถ้วน อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

ให้ผู้สมัครส่งหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบโดยลงทะเบียนทางไปรษณีย์มาที่ สำนักงานเลขานุการ ก.ร. ตู้ ปณ. 75 ปณฝ. รัฐสภา กทม. 10305 โดยจัดส่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2550 (ให้ถึงวันที่ที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับลงทะเบียน) ซึ่งหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบดังนี้
- ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต โดยให้ผู้สมัครสอบลงลายมือชื่อให้ตรงตามบัตรประจำตัวสอบและหลักฐานอื่นๆ
- สำเนาประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ อย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียนเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุญาตภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 19 เมษายน 2550 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี ให้ยื่นสำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับ ปวท. ปวส. หรืออนุปริญญาที่เกี่ยวเนื่องกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบด้วย และในกรณีที่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาต่างประเทศจะต้องเป็นสถานศึกษาและสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง
- สำเนาทะเบียนบ้านและหลักฐานอื่นๆ เช่นใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล อย่างละ 1 ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่าสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้พร้อมทั้งระบุเลขประจำตัวสอบไว้ที่มุมบนด้านขวาด้วย
กรณีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการ ก.ร. โทร.0 2357 3100 ต่อ 3190-3192, 3188 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=391

ประกาศหางาน : สนง. เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎา    วันที่ : 11 Apr 2007 02:41สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ต่อสู้ เกมต่อสู้ เกมชกต่อย เกมส์ต่อยมวย เกมส์ซูโม่ Click