เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


เกมส์ เกม game games เกมส์ออนไลน์
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 124.121.60.20

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด รับสมัคร บุคคลเข้ารับราชการ เป็น ข้าราชการ 42 อัตรา

กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด รับสมัคร บุคคลเข้ารับราชการ เป็น ข้าราชการ 42 อัตรา วุฒิ ม.3-ตรี

กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด มีความประสงค์จะ รับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้ารับราชการ เป็น ข้าราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

นายทหารชั้นสัญญาบัตร
1. ผู้ช่วยนายทหารตรวจสอบภายใน สบ.ทหาร 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร

2. ประจำแผนกต่างประเทศ กผค.พท.ทหาร 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

3. ครูวิชาพื้นฐาน 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

4. รรก.ประจำ ผภก.กพบ.รร.ชท.ยศ.ทหาร 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์

5. ประจำแผนกกรรมวิธีข้อมูล กผค.ศตก. 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

6. ครูวิชาพื้นฐาน ผวฐ.กฝศ.รร.ชท.ยศ.ทหาร 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

7. นายทหารวิเคราะห์ระบบ แผนกวิเคราะห์และพัฒนา กพร.สท.ทหาร 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ศาสตร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การจัดการระบบสารสนเทศด้านคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ วิทยาาสตร์คอมพิวเตอร์

8. นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกปฎิบัติการ โทรคมนาคมที่ 2 กทค.ศทท.สส.ทหาร 1 อัตรา
- เพศชาย
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม

9. หัวหน้าชุดปฎิบัติงานช่าง ชุดช่างพัฒนา ช.พัฒนา นพค.43 สนภ.4 นทพ. 1 อัตรา
- เพศชาย
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาชาวิชาวิศวกรรมโยธา ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมและเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ตามโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ หรือ เป็นนักศึกาาชายไทยที่นับถือศาสนาอิสบาม ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ สตูล

นายทหารชั้นประทวน
10. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล แผนกกรรมวิธีข้อมูล กสข.กพ.ทหาร 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

11. เสมียน แผนกวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กวท.ศวพท. 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

12. เสมียนการเงิน แผนกการเงิน กพ.ทหาร 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) สาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร พาณิชยการ

13. เสมียนการเงิน ผกง.บก.รร.ตท.ยศ.ทหาร 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) สาขาวิชาการบัญชี การเงิน และ การธนาคาร พาณิชยการ

14. เสมียนการเงิน ผง.บก.รร.ตท.ยศ.ทหาร 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) สาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร พาณิชยการ

15. เสมียนการเงิน แผนกการเงินงบกลาง พงค.กง.ทหาร 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) สาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร พาณิชยการ

16. เสมียนการเงิน แผนกวิเคราะห์รายงานการเงิน กบช.กง.ทหาร 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) สาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร พาณิชยการ

17. เสมียนการเงิน แผนกรับจ่ายเงิน กธร.กง.ทหาร 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) สาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร พาณิชยการ

18. เสมียน แผนกสืบสวนสอบสวน กสส.สจร.ทหาร 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พาณิชยการ

19. เสมียน ผวก.กวร.สตช.ทหาร 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พาณิชยการ

20. เสมียน แผนกสารบรร กกล.กพ.ทหาร 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พาณิชยการ

21. เสมียน แผนกงานรวบรวมและการจายข่าว กชว.ชว.ทหาร 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พาณิชยการ

22. เสมียน แผนกเอกสารข้อมูล กลก.กร.ทหาร 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พาณิชยการ

23. เสมียน กคผ.ผท.ทหาร 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พาณิชยการ

24. เสมียน แผนกศึกษาในประเทศ กศษ.ยศ.ทหาร 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พาณิชยการ

25. เสมียน ผบก.กกล.บก.สปท.บก. ทหารสูงสุด 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พาณิชยการ

26. เสมียน ผคศ.กอก.วปอ.สปท.บก ทหารสูงสุด 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พาณิชยการ

27. เสมียน ผบก.กอก.วสท.สปท.บก.ทหารสูงสุด 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พาณิชยการ

28. เสมียน กองการศึกษา สจว.สปท.บก.ทหารสูงสุด 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พาณิชยการ

29. เสมียน กปป.สวศ.สปท.บก.ทหารสูงสุด 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พาณิชยการ

30. เสมียน แผนกจัดการชั้นสัญญาบัตร กจก.กพ.ทหาร 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-6

31. เสมียน แผนกจัดการศึกษาและวิชาการ กสบ.สบ.ทหาร 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-6

32. เสมียน แผนกสารบรรณ กกล.สท.ทหาร 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-6

33. เสมียน แผนก กผค.ศสภ.ยก.ทหาร 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-6

34. เสมียนงบประมาณ บก.รร.ตท.ยศ.ทหาร 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) สาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคาร พาณิชยการ

35. เสมียน แผนกบำเหน็จความชอบ กกพ.สบ.ทหาร 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) พาณิชยการ

36. เสมียน กจก.สนพ.ทหาร 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) พาณิชยการ

37. เจ้าหน้าที่พยาบาล ผอศ.กพบ.รร.ชท.ยศ.ทหาร 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ ผ่านการอบรมตามหลักสูตรพลเสนารักษ์

38. เจ้าหน้าที่นิทรรศการ แผนกพิพิธภัณฑ์ทหาร กผพ.ยศ.ทหาร 1 อัตรา
- เพศชาย/หญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

39. นายสิบดักรักและเฝ้าฟัง ตอนดักรับและเฝ้าฟัง มว.ปฎิบัติการ ร้อย.ปสอ.ที่ 1 พัน.ปสอ.สส.ทหาร 2 อัตรา
- เพศชาย
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-6

40. พลขับรถ ร้อย.บก.ตอน บก.บก.ทหารสูงสุด 1 อัตรา
- เพศชาย
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 มีใบอนุญาตขับรถยนต์และเป็นทหารองหนุนประเภทที่ 1

41. พลขับรถ แผนกส่งกำลังและบริการ กกล.สบ.ทหาร 1 อัตรา
- เพศชาย
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 มีใบอนุญาตขับรถยนต์ และเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1

หมายเหตุ :
- สำหรับตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี ( เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2515 - 31 กรกฎาคม 2532 )
- สำหรับตำแหน่งนายทหารประทวน ต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี ( เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2520 - 31 กรกฎาคม 2532 )
- สำหรับตำแหน่งพลขับ ต้องมีอายุไม่เกิน 22 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ( เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2520 - 31 กรกฎาคม 2528 )

ผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือก กรุณาซื้อคู่มือแนะนำการสอบและสมัครสอบได้ที่ กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร 0-2575-6354 ตั้งแต่วันที่ 23-29 เมษายน 2550 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=361

ประกาศหางาน : กรมสารบรรณทหาร    วันที่ : 7 Apr 2007 13:49สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์แต่งตัว เกมแต่งตัว เกมส์แต่งตัวตุ๊กตา เกมแต่งตัวตุ๊กตา