เกมส์ เกมออนไลน์ เล่นกันทุกวัน มันส์ได้ทุกเกมส์
งาน หางาน โฆษณาฟรี งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานสถาบันศึกษา
หางาน  |  งานราชการ |  งานรัฐวิสาหกิจ  |  งานสถาบันศึกษา |  งานเอกชน / บริษัท |  งานอื่นๆ  |  หาเพื่อน Msn  |  สมัครสมาชิก      


DVD UP 2 U
Member
Profile ของ Sarah
Sarah
 
 
ส่งจดหมายถึง Sarah IP-address : 58.9.197.185

speedtest
Speedtest

เกมส์ben10
เกมส์ben10

เกมส์ปลูกผัก
เกมส์ปลูกผัก
 

กรมสรรพสามิต รับ ปวช.-ปริญญาตรี 47 อัตรา

กรมสรรพสามิต รับ ปวช.-ปริญญาตรี 47 อัตรา
กรมสรรพสามิต ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสรรพสามิต นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ช่าง ไฟฟ้า และตำแหน่งช่างโยธา รายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร อัตราค่าจ้าง และจำนวนตำแหน่งว่าง

1. เจ้าหน้าที่ตรวจสรรพสามิต อัตราค่าจ้าง 7,630 บาท จำนวน 30 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหาร ธุรกิจ บัญชี การคลัง

- ควรเป็นเพศชาย

2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราค่าจ้าง 7,630 บาท จำนวน 6 อัตรา

- ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์

3. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ อัตราค่าจ้าง 6,820 บาท จำนวน 5 อัตรา

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์

4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อัตราค่าจ้าง 5,530 บาท จำนวน 3 อัตรา

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิชาชีพ 2) ทางพาณิชยการ และมีความรู้ความสามารถในการพิมพ์ภาษาไทยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ไม่น้อยกว่านาทีละ 40 คำ

5. ช่างไฟฟ้า อัตราค่าจ้าง 5,610 บาท จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางไฟฟ้ากำลัง

6. ช่างโยธา อัตราค่าจ้าง 5,610 บาท จำนวน 2 อัตรา

- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางช่างก่อสร้าง ช่างโยธา

การรับสมัครคัดเลือก

- กรมสรรพสามิตรับสมัครคัดเลือกทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 เวลาตั้งแต่ 08.30 น. เป็นต้นไป (ตลอด 24 ชั่วโมง) ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

- รับสมัครคัดเลือกที่เว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต http://www.job.excise.go.th หรือ http://www.excise.go.th และเลือกคลิกที่หัวข้อ ''สมัครงาน Online''

- ให้ผู้สมัครคัดเลือกกรอกข้อความในแบบฟอร์มใบสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดระบบจะออกเลขประจำตัวสอบจำนวน 9 หลัก (เป็นรายตำแหน่ง)ให้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดปุ่มสมัคร หากกดปุ่มสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก

- ให้พิมพ์ใบสมัครคัดเลือกลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 2 ฉบับ หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทำการบันทึกข้อมูลลงแผ่นดิสก์เกตต์ เพื่อนำไปพิมพ์ในภายหลัง ในกรณีเกิดความผิดพลาดไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครคัดเลือก หรือบันทึกข้อมูลลงในแผ่นดิสก์เกตต์ได้ ผู้สมัครคัดเลือกสามารถไปพิมพ์ใบสมัครคัดเลือก หรือบันทึกข้อมูลลงในแผ่นดิสก์เกตต์ใหม่ได้อีกแต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครคัดเลือกในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้

- ให้จัดส่งเอกสารและหลักฐานการสมัคร ดังนี้

(1)ใบสมัครคัดเลือกที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ตให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 หรือ 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันสมัคร) จำนวน 1 ฉบับ

(2) สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน1 ฉบับ จะต้องสำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครคัดเลือกได้ ก็ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550) มายื่นแทนก็ได้และในกรณีของผู้สมัครรายใดเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ให้นำระเบียนแสดงผลการเรียนของระดับ ปวส., ปวท. หรืออนุปริญญามาแสดง จำนวน 1 ฉบับ ด้วย

(3) สำเนาทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวประชาชน สูติบัตร หรือใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) อย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ (4) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครคัดเลือกเขียนคำรับรองว่า ''สำเนาถูกต้อง'' และลงชื่อกำกับไว้ด้วย พร้อมส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือยื่นด้วยตนเองที่ ฝ่ายสรรหา บรรจุและแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต 1488 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โดยระบุที่มุมซองด้านขวาล่างว่า (สมัครงาน) ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 โดยถือวันที่ประทับตราของไปรษณีย์เป็นสำคัญ

- ให้ผู้สมัครคัดเลือกตรวจสอบรายชื่อของตนเองว่าเป็นผู้ได้รับการตรวจเอกสารหลักฐานการสมัครที่ได้จัดส่งให้กรมสรรพสามิต หรือได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต http://www.job.excise.go.th หรือ http://www.excise.go.th และเลือกคลิกที่หัวข้อ ''สมัครงาน Online'' หากได้จัดส่งหลักฐานการสมัครแล้วแต่ไม่ปรากฏรายชื่อของตนเองโปรดแจ้งข้อมูลได้ที่ ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่ กรมสรรพสามิต ชั้น 3 หรือแจ้งทางโทรศัพท์ ที่ 0-2241-4775

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือกภาคภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง กรมสรรพสามิตจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบวิธีการคัดเลือกในวันที่ 7 มีนาคม 2550 โดยสามารถตรวจรายชื่อได้ที่อาคารกรมสรรพสามิต ชั้น 3 หรือที่เว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต http://www.job.excise.go.thหรือ http://www.excise.go.th และเลือกคลิกที่หัวข้อ ''สมัครงาน Online''


ข่าวรับสมัครงาน ต้นฉบับเผยแพร่ที่ : http://jobs.narak.com/jobs.php?No=20

ประกาศหางาน : กรมสรรพสามิต    วันที่ : 5 Mar 2007 00:24สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่ปรากฏด้านบนนี้
โดย ไม่ ได้รับอนุญาตจาก jobs narak


+ ตำแหน่งงาน งานราชการ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานรัฐ งานรัฐบาล ล่าสุด 10 ประกาศหางาน
 24713   ศูนย์บริการสาธารณสุข 20 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ
 24712   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ (นักธรณีวิทยา) 2 ตำแหน่ง
 24701   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
 24695   งานวิจัยสมุนไพร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดรับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 24693   โรงพยาบาลคลองหลวง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 ตำแหน่ง
 24690   สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 24669   สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกาสรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จำนวน 1 อัตรา
 24667   กรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติราชการ
 24664   กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม 1 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครง
 24652   กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมา


+ ตำแหน่งงาน งานรัฐวิสาหกิจ รับสมัครงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24559   สำนักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) รับสมัครคัดเลือกบุคลากรประจำตำแหน่ง
 24531   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน
 24452   การไฟฟ้านครหลวง จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒติต่างๆ
 24408   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาโครงการ
 24384   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (รับพนักงานขายอิสระ)


+ ตำแหน่งงาน งานสถานศึกษา อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ อัตราจ้าง ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24714   โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับขยายชั้นเรียนดังนี้
 24711   โรงเรียนนวลน้อยพทยา รับสมัตรครูด่วน เข้าทำงานได้ทันที
 24709    โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความประสงค์รับสมัครครูผู้สอนหลายอัตรา !
 24705   วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครครูผู้สอน(ต้องการบุคลากร..ด่วน)
 24700   โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา (ท่าพระ) กทม. รับสมัครครู นาฎศิลป์


+ ตำแหน่งงาน งานบริษัท งานเอกชน พนักงานบริษัท ล่าสุด 5 ประกาศหางาน
 24710   บริษัท Beauty Start รับสมัครพนักงาน Outside Sales
 24708   บริษัท ยูนิมอน จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Programing AS400 ครับ
 24707   ProsperSof Consulting Co., Ltd. รับสมัครงาน ดังนี้
 24706   บริษัท FYI Communication รับสมัครพนักงานประจำ 2 ตำแหน่งด้านกราฟฟิก ดังต่อไปนี้
 24704   บจก.พีไอเอส รับสมัครเสมียนพนักงานประจำหญิงหรือชายหวย ตรวจหวย ตรวจสลาก สถิติหวย

รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ไทย คำขวัญจังหวัด : thai postcode zipcode

ทอมดี้น่ารัก ศูนย์รวมทอมกะดี้

น่ารัก ดอท คอม www.narak.com ศูนย์รวม ความน่ารัก

Mobile Zone
SMS MMS Logo

Picture Message
PolyPhonic


ค้นหางาน กับ jobs.narak.com : งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน งานบริษัท
Google
จุดนับพบ ระหว่าง คนหางาน และ งานหาคน
หากต้องการ ประชาสัมพันธ์ งาน ข่าวการรับสมัครงาน ลงประกาศ หางาน สมัครงาน แจ้งข่าวประกาศรับสมัคร รับคนเข้าทำงาน ทั้งส่วน งานราชการ งานรัฐบาล องค์กรภาครัฐ หน่วยงานอิสระ งานรัฐวิสาหกิจ งานบริษัท งานประดิษฐ์ หรือ งาน ของ ห้างร้าน บริษัทต่างๆ พื้นที่ในหน้านี้ยินดีให้ บริการฟรี ไม่เสียใช้จ่าย
ประกาศหางาน โฆษณาหางาน หางาน โฆษณาฟรี !!
( ใช้ subject : ฝากข่าว ประกาศรับสมัครงาน ) เราจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด

ผู้สนับสนุน : HIV AIDS | เกม เกมส์ เกมส์แต่งตัว เกมส์ทำอาหาร | Wallpaper | Mazda3 | Directory
CheckDomain | รหัสไปรษณีย์ | สถิติหวย ตรวจหวย ใบตรวจหวย | Barbie | รถยนต์มือสอง | ฟังเพลง
งาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานสถานศึกษา งานบริษัท | หาเพื่อน | ผลบอล | รถมือสอง
หวยออนไลน์ | มหาวิทยาลัย | eduzones.com | เกมส์ปลูกผัก | เกมส์แข่งรถ | ดูหนัง

Copyright © Since March 2007 www.narak.com ( น่ารักดอทคอม ) , Code : Moha
เกมส์ต่อสู้ เกมต่อสู้ เกมชกต่อย เกมส์ต่อยมวย เกมส์ซูโม่ Click